Proti internetovej dani protestovalo v Maďarsku už 100 000 ľudí. Chcú aj odstúpenie Orbána

Až 100 ti­síc Ma­ďa­rov vy­šlo v uto­rok ve­čer do ulíc Bu­da­peš­ti, aby pro­tes­to­va­li pro­ti plá­nom vlá­dy za­viesť no­vú daň za pre­nos dát cez inter­net. Iš­lo o naj­väč­ší pro­test pro­ti vlá­de pre­mié­ra Vik­to­ra Or­bá­na od je­ho nás­tu­pu k mo­ci v ro­ku 2010.

Pro­tes­tu­jú­ci vy­zva­li nie­len k zru­še­niu plá­no­va­nej le­gis­la­tí­vy, ale aj k od­stú­pe­niu Or­bá­no­vej vlá­dy. Od­por­co­via návr­hu zá­ko­na ho po­va­žu­jú za hroz­bu slo­bo­de inter­ne­tu. Návrh da­ňo­vé­ho zá­ko­na, o kto­rom ro­ku­je parla­ment, kri­ti­zo­va­la aj Európ­ska únia. Za­vá­dza­ním špe­ciál­nych da­ní chce ma­ďar­ská vlá­da udr­žať roz­poč­to­vý de­fi­cit v nor­me.

Pod­ľa navr­ho­va­nej le­gis­la­tí­vy pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu bu­dú pla­tiť 150 fo­rin­tov (HUF) za kaž­dý gi­ga­bajt pre­ne­se­ných dát. Vlá­da z inter­ne­to­vej da­ne oča­ká­va roč­né príj­my v su­me 20 mld. HUF. No­vá daň by moh­la ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu a te­le­ko­mu­ni­kač­né fir­my v kra­ji­ne, bež­ní uží­va­te­lia sa však obá­va­jú, že nák­la­dy po­ne­sú oni. Vlá­da už navrh­la maximál­nu daň za pre­nos inter­ne­tu v su­me 700 HUF me­sač­ne pre jed­not­liv­cov a 5 tis. HUF me­sač­ne pre fir­my.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter