EMC preberá kontrolu nad spoločnosťou VCE

B-EMC-no-tag_black_RGB-300dpi.jpg Spo­loč­nos­ti EMC, Cis­co a VCE ozná­mi­li no­vú fá­zu v roz­vo­ji alian­cie VCE. Oča­ká­va sa, že do kon­ca toh­to štvrťro­ka sa VCE sta­ne sú­čas­ťou spo­loč­nos­ti EMC. Spo­loč­nos­ti Cis­co a VMware si po­ne­cha­jú svo­je po­die­ly ako stra­te­gic­kí par­tne­ri a in­ves­to­ri, pri­čom Cis­co si bu­de vo VCE dr­žať prib­liž­ne 10-per­cent­ný po­diel.

Di­ví­zia VCE sa za­me­ria na zjed­no­du­šo­va­nie na­sa­de­nia hyb­rid­ných clou­dov vrá­ta­ne po­nu­ky kon­ver­go­va­ných infra­štruk­túr. Aj v tej­to no­vej fá­ze svoj­ho roz­vo­ja bu­de VCE pre­sa­dzo­vať no­vé rie­še­nia na bá­ze plat­for­my Vblock Sys­tems, kto­rú tvo­ria tech­no­ló­gie vý­hrad­ne od spo­loč­nos­tí Cis­co, EMC a VMware. Aj v rám­ci sku­pi­ny EMC zos­ta­ne v če­le VCE jej ge­ne­rál­ny ria­di­teľ (CEO) Pra­veen Ak­ki­ra­ju a je­ho ria­dia­ci tím so svo­ji­mi cieľ­mi, ví­zia­mi a or­ga­ni­zač­nou štruk­tú­rou.

Spo­loč­nosť VCE prek­ro­či­la v 3. štvrťro­ku 2014 hra­ni­cu 2 mld. USD v ob­je­me do­py­tu pre­po­čí­ta­né­ho na ce­lý rok po pro­duk­toch Vblock a sú­vi­sia­cich rie­še­niach. To­to ob­do­bie tak bo­lo už šies­tym po se­be idú­cim štvrťro­kom s me­dzi­roč­ným ras­tom do­py­tu vy­šším ako 50 per­cent. Vy­še 1000 spo­loč­nos­tí a pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb na ce­lom sve­te vy­vi­nu­lo viac ako 2000 sys­té­mov na bá­ze Vblock. Reor­ga­ni­zá­cia a re­ka­pi­ta­li­zá­cia spo­loč­nos­ti VCE, kto­rá po­ve­die k prev­za­tiu ria­dia­ce­ho po­die­lu zo stra­ny EMC, by ma­la byť pod­ľa oča­ká­va­ní do­kon­če­ná v 4. štvrťro­ku 2014.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter