Eurokomisárka vyzvala na protesty proti maďarskej dani

Pod­pred­sed­níč­ka Európ­skej ko­mi­sie Neelie Kroe­so­vá v ne­de­ľu pros­tred­níc­tvom prís­pev­ku na svo­jom kon­te na so­ciál­nej sie­ti Twit­ter vy­zva­la na pod­po­ru pro­tes­tov pro­ti plá­no­va­né­mu za­ve­de­niu da­ne za pre­nos dát cez inter­net v Ma­ďar­sku. Kon­čia­ca euro­ko­mi­sár­ka pre di­gi­tál­nu agen­du vy­zva­la na pod­po­ru de­monštran­tov v Bu­da­peš­ti, kto­rí v ne­de­ľu vy­šli do ulíc s cie­ľom vy­jad­riť nes­po­koj­nosť s návr­hom z di­el­ne vlá­dy pre­mié­ra Vik­to­ra Or­bá­na.

Ne­deľ­ňaj­ší prís­pe­vok ho­lan­dskej exmi­nis­ter­ky bol ďal­ším z jej nes­po­koj­ných reak­cií na plá­ny Or­bá­no­vej vlá­dy. Pre brit­ský den­ník Fi­nan­cial Ti­mes ho ozna­či­la za "nie múd­ry ná­pad", pri­čom na Twit­te­ri ho ozna­či­la aj za han­bu, po­do­tý­ka ma­ďar­ská agen­tú­ra MTI.

Vlád­ny návrh da­ňo­vé­ho zá­ko­na kon­šta­tu­je, že pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu bu­dú pla­tiť 150 fo­rin­tov (HUF) za kaž­dý gi­ga­bajt pre­ne­se­ných dát. Ma­ďar­ské mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva uvie­dlo, že z inter­ne­to­vej da­ne oča­ká­va roč­né príj­my v su­me 20 mld. HUF. No­vá daň by moh­la ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu a te­le­ko­mu­ni­kač­né fir­my v kra­ji­ne, bež­ní uží­va­te­lia sa však obá­va­jú, že nák­la­dy po­ne­sú oni.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter