Súdny dvor EÚ: Vložením videa na svoju stránku neporušíte autorský zákon

Súd­ny dvor Európ­skej únie vy­nie­sol mi­nu­lý týž­deň ver­dikt o tom, že vlo­že­nie cu­dzieho vi­dea chrá­ne­né­ho autor­ský­mi prá­va­mi na strán­ku nie je po­ru­še­ním autor­ských práv, a to ani v prí­pa­de, že zdro­jo­vé vi­deo bo­lo up­loa­do­va­né bez po­vo­le­nia.

Prob­lé­mom sa európ­sky súd za­obe­ral na pod­net ne­mec­ké­ho sú­du, kto­rý rie­šil prí­pad spo­loč­nos­ti BestWater Inter­na­tio­nal, za­obe­ra­jú­cej sa vý­ro­bou vod­ných filtrov. Tá ža­lo­va­la mu­ža, kto­rý na svo­ju strán­ku vlo­žil jej rek­lam­né vi­deo dos­tup­né na YouTu­be.

Ho­ci le­gis­la­tí­va EÚ rie­ši väč­ši­nu otá­zok pi­rát­stva veľ­mi jas­ne, o vkla­da­ní vi­deí chrá­ne­ných autor­ským prá­vom sa v nej ho­vo­rí veľ­mi má­lo. Súd­ny dvor te­raz tvr­dí, že vkla­da­nie (em­bed­ding) vi­dea nie je po­ru­še­ním autor­ských práv. V da­nom prí­pa­de bo­li vi­deo už dos­tup­né ve­rej­nos­ti na YouTu­be, a tak je­ho vlo­že­nie na inú webo­vú strán­ku ne­mož­no po­va­žo­vať za sprís­tup­ne­nie di­ela no­vej ve­rej­nos­ti.

V praxi to zna­me­ná, že mô­že­te na svoj web umies­tniť od­kaz ale­bo aj preh­rá­vač cu­dzieho vi­dea, prí­pad­ne ob­ráz­ky z iných webo­vých strá­nok, ak ide o ve­rej­ne zdie­ľa­ný ob­sah. V ta­kom­to prí­pa­de nej­de o no­vé zve­rej­ne­nie. Prob­lém mô­že vznik­núť vte­dy, ke­by niek­to vlo­žil na svoj web vi­deo, kto­ré nie je na YouTu­be ve­rej­ne sprís­tup­ne­né.

V naj­bliž­ších dňoch Súd­ny dvor EÚ vy­dá úrad­né prek­la­dy toh­to roz­sud­ku i tla­čo­vú sprá­vu. Mož­no oča­ká­vať, že sa tým roz­prú­di ži­vá dis­ku­sia práv­nych exper­tov a vznik­nú rôz­ne ana­lý­zy dôs­led­kov ver­dik­tu.

Zdroj: torrentfreak.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter