Maďarsko: Tisícky ľudí protestovali proti zavedeniu internetovej dane

Ti­sí­ce ľu­dí pro­tes­to­va­li v ne­de­ľu v Bu­da­peš­ti pro­ti plá­nom vlá­dy za­viesť no­vú daň za pre­nos dát cez inter­net. Or­ga­ni­zá­tor de­monštrá­cie Ba­lázs Né­mes, kto­rý za­lo­žil pro­tes­tnú strán­ku na Fa­ce­boo­ku, vy­zval vlá­du Vik­to­ra Or­bá­na, aby do 48 ho­dín zru­ši­la svoj zá­mer za­viesť inter­ne­to­vú daň. V opač­nom prí­pa­de vy­jdú jej od­por­co­via v uto­rok opäť do ulíc.

Pro­tes­tu­jú­ci vy­zva­li Or­bá­no­vu vlá­du k od­stú­pe­niu. "Ne­bu­de­me pla­tiť daň zlo­čin­com," hlá­sal je­den z tran­spa­ren­tov. De­monštrá­cia sa skon­či­la ná­sil­nos­ťa­mi, keď sa časť pro­tes­tu­jú­cich pre­su­nu­la k síd­lu vlád­nej stra­ny Fi­desz, kde roz­bi­li via­ce­ro okien. Niek­to­rým sa po­da­ri­lo vy­špl­hať na bal­kón a vy­ve­siť tam vlaj­ku EÚ. Bu­do­vu na­ko­niec ob­kľú­či­la po­lí­cia a dav sa po jej vý­zve ro­zi­šiel.

Návrh da­ňo­vé­ho zá­ko­na kon­šta­tu­je, že pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu bu­dú pla­tiť 150 fo­rin­tov (0,49 eura) za kaž­dý gi­ga­bajt (GB) pre­ne­se­ných dát. Ma­ďar­ské mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva uvie­dlo, že z inter­ne­to­vej da­ne oča­ká­va roč­né príj­my v su­me 20 mi­liárd fo­rin­tov (65,3 mi­lió­na eur). No­vá daň by moh­la ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu a te­le­ko­mu­ni­kač­né fir­my v kra­ji­ne, bež­ní uží­va­te­lia sa však obá­va­jú, že nák­la­dy po­ne­sú oni.

Níz­ky vlád­ny od­had príj­mov z tej­to da­ne by mo­hol naz­na­čo­vať, že pre jed­not­li­vých pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu sa za­ve­die hor­ná hra­ni­ca pre pla­te­nie da­ne za pre­nos dát. Por­tál in­dex.hu ci­to­val pos­lan­ca vlád­nej stra­ny Fi­desz An­ta­la Ro­gá­na, kto­rý po­ve­dal, že daň sa eš­te bu­de up­ra­vo­vať vrá­ta­ne to­ho, že sa za­ve­die maximál­na su­ma, kto­rá sa bu­de mu­sieť pla­tiť.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter