Školstvo: Elektronické testy pripravili z viacerých predmetov

Pre ško­ly prip­ra­vu­jú elek­tro­nic­ké tes­ty z rôz­nych pred­me­tov, vďa­ka kto­rým ove­ria ve­do­mos­ti svo­jich žia­kov. Ná­rod­ný ús­tav cer­ti­fi­ko­va­ných me­ra­ní vzde­lá­va­nia (NÚCEM) chys­tá od dru­hej po­lo­vi­ce no­vem­bra ove­re­nie tých­to tes­tov. „Vý­sled­ky tes­to­va­ní tes­tov mô­žu ško­ly pou­žiť ako vstup­né tes­ty pre žia­kov 5. a 9. roč­ní­ka zá­klad­nej ško­ly a 1. a 4. roč­ní­ka stred­nej ško­ly," ho­vo­rí ma­na­žér­ka pub­li­ci­ty ná­rod­né­ho pro­jek­tu, v kto­rom prip­ra­vu­jú pre ško­ly elek­tro­nic­ké tes­ty - Má­ria Gre­be­ňo­vá-Lac­zo­vá.

Pre pia­ta­kov zá­klad­ných škôl NÚCEM prip­ra­vil tes­ty z ma­te­ma­tic­kej a či­ta­teľ­skej gra­mot­nos­ti a an­glič­ti­ny, pre de­via­ta­kov test z ma­te­ma­tic­kej a či­ta­teľ­skej gra­mot­nos­ti, ma­te­ma­ti­ky a an­glič­ti­ny. Pr­vá­ci na stred­ných ško­lách bu­dú môcť ab­sol­vo­vať test z nem­či­ny, ruš­ti­ny, an­glič­ti­ny, ako aj tes­to­vé úlo­hy z fy­zi­ky, chémie, bio­ló­gie, de­je­pi­su, geog­ra­fie, ob­čian­skej náu­ky. Ško­ly bu­dú mať k dis­po­zí­cii pre dru­há­kov a tre­tia­kov stred­ných škôl test z fi­nan­čnej a prí­ro­do­ved­nej gra­mot­nos­ti a pre ma­tu­ran­tov to bu­dú tes­ty z fy­zi­ky, chémie, bio­ló­gie, de­je­pi­su, geog­ra­fie, ob­čian­skej náu­ky, ma­te­ma­tic­kej a či­ta­teľ­skej gra­mot­nos­ti a z ma­ďar­ské­ho vy­učo­va­cie­ho ja­zy­ka. 

K dneš­né­mu dňu sa do skú­šob­né­ho ove­re­nia no­vých tes­tov prih­lá­si­lo 50 zá­klad­ných a 50 stred­ných škôl , za­pá­jať sa doň bu­dú ďal­šie zmluv­né ško­ly. Cie­ľom je­sen­ných tes­to­va­ní je ove­riť kva­li­tu no­vých tes­tov a jed­not­li­vých úloh.

„Ško­ly sa do tes­to­va­nia bu­dú prih­la­so­vať v NÚCEM-om sta­no­ve­nom ča­so­vom ob­do­bí (no­vem­ber 2014 - ja­nuár 2015), pri­čom uči­teľ si sám ur­čí, z kto­ré­ho pred­me­tu, v kto­rý deň a o koľ­kej ho­di­ne bu­de je­ho trie­da ten kto­rý test ab­sol­vo­vať," do­da­la Gre­be­ňo­vá-Lac­zo­vá. Ide o ak­ti­vi­ty v rám­ci ná­rod­né­ho pro­jek­tu Zvy­šo­va­nie kva­li­ty vzde­lá­va­nia na zá­klad­ných a stred­ných ško­lách s vy­uži­tím elek­tro­nic­ké­ho tes­to­va­nia, kto­rý je fi­nan­co­va­ný z euro­fon­dov. V rám­ci ne­ho má vznik­núť ban­ka viac ako 30-ti­síc úloh a 130 tes­tov pre dru­hý stu­peň zá­klad­ných škôl a pre stred­né ško­ly.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter