IBM a Microsoft sa spájajú – ponúknu spoločný cloud

Vy­ze­rá to, že dva­ja veľ­kí kon­ku­ren­ciu v ob­las­ti clou­de spo­ja svo­je si­ly. Mic­ro­soft a IBM v stre­du spo­loč­ne ozná­mi­li, že množ­stvo fi­rem­ných pro­duk­tov pr­vé­ho me­no­va­né­ho po­be­ží na clou­de IBM a nao­pak, niek­to­ré pro­duk­ty IBM bu­dú dos­tup­né na Win­dows Azu­re.

Cloud je za­ují­ma­vé mies­to, vďa­ka kto­ré­mu mô­že byť kto­koľ­vek va­ším par­tne­rom rov­na­ko ako kon­ku­ren­tom," uvie­dol vice­pre­zi­dent pre pro­duk­to­vý ma­naž­ment Web­Sphe­re v IBM Mi­chael Curry. Kľú­čo­vé je pre nás to, aby na­ši zá­kaz­ní­ci ma­li na vý­ber."

Na služ­be Win­dows Azu­re od Mic­ro­sof­tu tak bu­dú no­vo dos­tup­né pro­duk­ty IBM Web­Sphe­re server, Web­Sphe­re MQ a da­ta­bá­zy DB2, kým Win­dows Server a SQL Server od Mic­ro­sof­tu bu­dú po­nú­ka­né v rám­ci slu­žieb IBM Cloud. Mic­ro­soft .NET bu­de dos­tup­ný v rám­ci služ­by IBM Blue­mix.

ibm_cloud.jpg Zá­kaz­ní­ci bu­dú ta­kis­to môcť na IBM Clou­de spúš­ťať svo­je vir­tuál­ne pros­tre­dia pos­ta­ve­né na Win­dows Server Hy­per-V. Ba­lík ap­li­ká­cií ur­če­ný pre cloud s náz­vom IBM Pu­re Ap­pli­ca­tion bu­de dos­tup­ný na Azu­re.

Nie všet­ky spo­mí­na­né no­vin­ky však bu­dú k dis­po­zí­cii okam­ži­te. IBM Sof­tLayer už po­nú­ka množ­stvo pro­duk­tov Mic­ro­sof­tu ako Win­dows Server a Hy­per-V. Na tom, aby kó­pia roz­hra­nia .NET bež­ala na Blue­mixe od IBM, však pod­ľa Curry­ho in­ži­nie­ri bu­dú mu­sieť eš­te ne­ja­ký čas pra­co­vať.

Chce­me, aby si vý­vo­já­ri plat­for­my .NET uve­do­mi­li, ako im Blue­mix po­mô­že vy­tvo­riť úpl­ne no­vý rad clou­do­vých ap­li­ká­cií," do­dal Curry s tým, že .NET by na Blue­mixe mo­hol byť dos­tup­ný po­čas nie­koľ­kých me­sia­cov.

IBM aj Mic­ro­soft po­ma­ly, ale is­to do­há­ňa­jú v ob­las­ti clou­do­vých slu­žieb Ama­zon a Goog­le. Príj­my IBM z clou­du v ro­ku 2013 pred­sta­vo­va­li 4,4 mi­liar­dy do­lá­rov a v tom­to ro­ku tr­žby údaj­ne vzrást­li o ďal­ších 50 %. Mic­ro­soft za svoj pos­led­ný fiš­kál­ny štvrťrok, kto­rý sa skon­čil v jú­ni, ozná­mil 147 % ná­rast príj­mov z clou­du a cel­ko­vé príj­my Mic­ro­sof­tu z clou­du za ten­to rok by sa tak pod­ľa pred­po­ve­dí ma­li tiež po­hy­bo­vať oko­lo 4,4 mi­liar­dy do­lá­rov.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter