Košická firma ANTIK Telecom vytvorí do 40 nových pracovných miest

antik_telecom.jpg Spo­loč­nosť ANTIK Te­le­com, s. r. o. roz­ši­ru­je svo­je vý­vo­jo­vé cen­trum o ap­li­ká­cie pre smart za­ria­de­nia. V no­vých pries­to­roch spo­loč­nos­ti náj­de up­lat­ne­nie do 40 vý­vo­já­rov so skú­se­nos­ťa­mi s roz­lič­ný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi. Pri­jí­mať ich bu­dú pos­tup­ne. In­ves­tí­cia je sú­čas­ťou no­vej ini­cia­tí­vy spo­loč­nos­ti v ob­las­ti slu­žieb s pri­da­nou hod­no­tou.

"Bu­dúc­nosť vi­dí­me v pos­ky­to­va­ní ši­ro­ké­ho spek­tra slu­žieb, kto­ré vy­uži­jú na­še vý­ho­dy - inter­ak­tív­nu te­le­ví­ziu a ultra­rých­ly inter­net vo veľ­kom poč­te do­mác­nos­tí. Trip­le-play už te­da ne­po­va­žu­je­me za cieľ náš­ho úsi­lia, ale skôr zá­klad­ňu pre pre­vádz­ko­va­nie uži­toč­ných slu­žieb - od in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti, ochra­ny ma­jet­ku, cez elek­tro­nic­ké zdra­vot­níc­ke služ­by až po nap­rík­lad jed­no­du­ché ob­jed­ná­va­nie piz­ze," vy­svet­ľu­je Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti.

Ako in­for­mo­val Kol­la, už za­ča­li s ná­bo­rom vý­vo­já­rov pre svo­je roz­ší­re­né pra­co­vis­ká. Naj­viac miest je vy­tvo­re­ných prá­ve v ob­las­ti ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Vý­sled­ky prá­ce ko­šic­ké­ho tí­mu spo­loč­nosť umies­tňu­je ok­rem vlas­tnej sie­te na vý­chod­nom a stred­nom Slo­ven­sku naj­mä u te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov v zá­pad­nej Euró­pe, na Stred­nom Vý­cho­de, ju­ho­vý­chod­nej Ázii a Juž­nej Ame­ri­ke.

Spo­loč­nosť ANTIK Te­le­com vznik­la v ro­ku 1999. V dvoch de­siat­kach miest a viac ako 140 ob­ciach na vý­chod­nom a stred­nom Slo­ven­sku pre­vádz­ku­je vlas­tnú sieť, pros­tred­níc­tvom kto­rej pos­ky­tu­je te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by - op­tic­ké a bez­drô­to­vé pri­po­je­nie k inter­ne­tu, te­le­fo­no­va­nie aj di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu pre tak­mer 50 ti­síc zá­kaz­ní­kov. ANTIK zá­ro­veň prip­ra­vu­je aj spus­te­nie sa­te­lit­nej TV.

La­bo­ra­tó­rium spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com sa za­obe­rá vý­sku­mom a vý­vo­jom tech­no­ló­gií pre di­gi­tál­ne spra­co­va­nie ob­ra­zu, pre te­le­ko­mu­ni­kač­ný prie­my­sel, ho­te­ly, ne­moc­ni­ce a ob­chod­né sie­te. Ses­ter­ská spo­loč­nosť ANTIK Tech­no­lo­gy sa ve­nu­je vý­vo­ju, vý­ro­be a dis­tri­bú­cii hi-tech za­ria­de­ní pre di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu, kto­ré vy­uží­va­jú ope­rá­to­ri na šty­roch kon­ti­nen­toch.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter