Slovenský študent vyhral medzinárodnú súťaž sieťových odborníkov

V stre­doeuróp­skom ko­le me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že Net­Ri­ders za se­bou Vla­di­mír Ku­chár ne­chal tri de­siat­ky sú­pe­rov. Štu­den­ti rie­šia si­mu­lo­va­né prak­tic­ké prob­lé­my, pri kto­rých navr­hu­jú, kon­fi­gu­ru­jú a op­ra­vu­jú po­čí­ta­čo­vé sie­te.

„Ty­py úloh bo­li tro­chu iné ako na slo­ven­ských sú­ťa­žiach. Vy­ža­do­va­li si vi­dieť prob­lém v šir­šom kon­texte," ho­vo­rí Vla­di­mír Ku­chár, kto­rý sa na sú­ťaž kva­li­fi­ko­val ako štu­dent Stred­nej prie­my­sel­nej ško­ly elek­tro­tech­nic­kej v Ko­ši­ciach. „Kur­zy po­nú­ka­né v rám­ci Sie­ťo­vých aka­dé­mií však pos­ky­tu­jú vý­bor­ne spra­co­va­né ma­te­riá­ly. Ur­či­te mi po­mo­hol aj prog­ram Pac­ket Tra­cer, kto­rý je pre štu­den­tov aka­dé­mie za­dar­mo, prís­tup k reál­nym sie­ťo­vým za­ria­de­niam spo­loč­nos­ti Cis­co, na kto­rých som si skú­šal teo­re­tic­ké poz­nat­ky, či inštruk­to­ri, ochot­ní vždy po­ra­diť."

Ku­chár zví­ťa­zil v stre­doeuróp­skom ko­le sú­ťa­že. Ok­rem ne­ho sa v pr­vej pät­nás­tke umies­tnil aj ďal­ší Slo­vák Ja­kub Pullman zo Stred­nej od­bor­nej ško­ly v Han­dlo­vej.

Inter­ak­tív­na sú­ťaž vy­uží­va tech­no­ló­gie za­lo­že­né na webe 2.0, aby účas­tní­kov mo­ti­vo­va­la na ďal­šie štú­dium. Zá­ro­veň po­sil­ňu­je po­cit spo­lu­pat­rič­nos­ti k spo­lup­ra­cu­jú­cej ko­mu­ni­te. Hlav­nou ce­nou je štu­dij­ný po­byt v cen­trá­le spo­loč­nos­ti Cis­co v Si­li­con Valley. Do Ka­li­for­nie sa ok­rem slo­ven­ské­ho ví­ťa­za poz­rú aj naj­lep­ší z ďal­ších šty­roch re­gio­nál­nych kôl v Euró­pe, na Blíz­kom vý­cho­de, v Af­ri­ke a v Rus­ku.

Or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťa­že je spo­loč­nosť Cis­co, kto­rá je aj na Slo­ven­sku ga­ran­tom prog­ra­mu Sie­ťo­vých aka­dé­mií. Vo viac ako 60 aka­dé­miách pri uni­ver­zi­tách, stred­ných ško­lách a vzde­lá­va­cích in­šti­tú­ciách štu­den­ti ab­sol­vu­jú rov­na­ký prog­ram ako ich ko­le­go­via v 170 kra­ji­nách a stá­va­jú sa tak sú­čas­ťou „naj­väč­šej trie­dy na sve­te". Prog­ra­mom Sie­ťo­vej aka­dé­mie na Slo­ven­sku preš­lo už 25-ti­síc štu­den­tov. Mno­hí z nich sa ra­dia me­dzi sve­to­vú špič­ku.

Zdroj: Cisco


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter