Zisk Microsoftu klesol o 13 % najmä vďaka prepúšťaniu

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­zna­me­na­la v pr­vom štvrťro­ku svoj­ho fi­nan­čné­ho ro­ka pok­les zis­ku o 13 % na 4,5 mld. USD, čo pred­sta­vu­je 54 cen­tov na ak­ciu. Pod ten­to pok­les sa pod­pí­sa­li nák­la­dy spo­je­né s roz­sia­hlym pre­púš­ťa­ním, kto­ré do­siah­li vý­šku 1,1 mld. USD. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku sa zisk spo­loč­nos­ti dos­tal na 5,2 mld. USD, te­da 62 cen­tov na ak­ciu.

Príj­my spo­loč­nos­ti sa zvý­ši­li o 25 % na 23,2 mld. USD. Ana­ly­ti­ci po­čí­ta­li s tr­žba­mi vo vý­ške 22 mld. USD. K ras­tu tr­žieb pris­pe­lo pod­ni­ka­nie v ob­las­ti mo­bil­ných te­le­fó­nov. V ap­rí­li spo­loč­nosť Mic­ro­soft od­kú­pi­la fir­mu No­kia. V jú­li spo­loč­nosť za­ča­la zni­žo­vať po­čet za­mes­tnan­cov. Cel­ko­vo sa po­čet za­mes­tnan­cov zní­ži o 18 ti­síc ľu­dí, čo pred­sta­vu­je 14 % pra­cov­ní­kov. Väč­ši­na škr­tov pra­cov­ných miest sa tý­ka za­mes­tnan­cov fir­my No­kia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter