Nie je to 1. apríl: Maďarsko chce zdaniť prenos dát cez internet, 0,49 eura za každý GB

Ma­ďar­ská vlá­da plá­nu­je za­viesť no­vú daň za pre­nos dát cez inter­net. Vy­plý­va to z návr­hu da­ňo­vé­ho zá­ko­na pre rok 2015, kto­rý parla­men­tu pred­lo­ži­la v uto­rok ve­čer. No­vá daň by moh­la ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu a te­le­ko­mu­ni­kač­né fir­my v kra­ji­ne. Návrh da­ňo­vé­ho zá­ko­na kon­šta­tu­je, že pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu bu­dú pla­tiť 150 fo­rin­tov (HUF) za kaž­dý gi­ga­bajt (GB) pre­ne­se­ných dát.

Ma­ďar­ské mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva uvie­dlo, že z inter­ne­to­vej da­ne oča­ká­va roč­né príj­my v su­me 20 mld. HUF. V Ma­ďar­sku sa však v ro­ku 2013 cez inter­net pre­nies­li dá­ta pre­vy­šu­jú­ce 1 mld. GB, čo by zna­me­na­lo, že príj­my z da­ne by bo­li prib­liž­ne 175 mld. HUF.

Vy­plý­va to z úda­jov kon­zul­tač­nej spo­loč­nos­ti eNet, kto­ré zve­rej­nil por­tál por­tfo­lio.hu. Pre­nos dát sa pri­tom zvý­šil, poz­na­me­na­la spo­loč­nosť eNet, či­že daň by moh­la pre pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu zna­me­nať fi­nan­čné bre­me­no v su­me vy­še 200 mld. HUF.

Níz­ky vlád­ny od­had príj­mov z tej­to da­ne by te­da mo­hol naz­na­čo­vať, že pre jed­not­li­vých pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu sa za­ve­die hor­ná hra­ni­ca pre pla­te­nie da­ne za pre­nos dát. Por­tál in­dex.hu ci­to­val pos­lan­ca vlád­nej stra­ny Fi­desz An­ta­la Ro­gá­na, kto­rý po­ve­dal, že daň sa eš­te bu­de up­ra­vo­vať vrá­ta­ne to­ho, že sa za­ve­die maximál­na su­ma, kto­rá sa bu­de mu­sieť pla­tiť. Pod­rob­nos­ti však neuvie­dol.

Vlá­da Vik­to­ra Or­bá­na v up­ly­nu­lých ro­koch za­vied­la špe­ciál­ne da­ne pre ban­ky, ob­chod­né re­ťaz­ce a te­le­ko­mu­ni­kač­né a ener­ge­tic­ké fir­my s cie­ľom udr­žať pod kon­tro­lou de­fi­cit štát­ne­ho roz­poč­tu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter