SHMÚ vyhlásil verejnú súťaž na dátové služby za 1,34 mil. eur

Slo­ven­ský hyd­ro­me­teo­ro­lo­gic­ký ús­tav (SHMÚ) vy­hlá­sil ve­rej­nú sú­ťaž na dá­to­vé služ­by v pred­pok­la­da­nej ce­ne 1,34 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Pred­me­tom zá­kaz­ky je pre­po­je­nie 32 lo­ka­lít, ti­síc ku­sov mo­bil­ných dá­to­vých pri­po­je­ní na úze­mí SR do sie­te WAN (Wide Area Network) SHMÚ a v lo­ka­li­te Bra­tis­la­va, Je­sé­nio­va 17 pri­po­je­nie do inter­ne­to­vej sie­te.

Zá­ujem­co­via mô­žu pred­kla­dať po­nu­ky ale­bo žia­dos­ti o účasť do 28. no­vem­bra. Vy­plý­va to zo zve­rej­ne­né­ho ozná­me­nia o vy­hlá­se­ní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia v Do­dat­ku k Úrad­né­mu ves­tní­ku EÚ.

Za­dá­va­teľ sa roz­ho­dol, že vy­uži­je elek­tro­nic­kú auk­ciu. O ví­ťa­zo­vi roz­hod­ne cel­ko­vá ce­na za pre­po­je­nie pra­co­vísk SHMÚ nav­zá­jom pros­tred­níc­tvom sie­te a pri­po­je­nie do sie­te inter­net s re­la­tív­nou vá­hou 80 %. Zvyš­ný­mi 20 % sa na roz­ho­do­va­ní bu­de po­die­ľať spo­ľah­li­vosť zá­lož­né­ho pri­po­je­nia. Sú­ťaž je ot­vo­re­ná, pri­čom ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ po­ža­du­je zá­bez­pe­ku vo vý­ške 40 tis. eur. Le­ho­tu na do­kon­če­nie sta­no­vil na 48 me­sia­cov od za­da­nia zá­kaz­ky.

Zá­ujem­co­via mu­sia preu­ká­zať ob­rat v ob­las­ti, kto­rej sa pred­met zá­kaz­ky tý­ka, za os­tat­né tri hos­po­dár­ske ro­ky, spo­lu mi­ni­mál­ne mi­lión eur bez DPH. "Po­žia­dav­ka ma­pu­je stav eko­no­mic­kej a fi­nan­čnej si­tuácie uchá­dza­ča a sle­du­je cieľ náj­sť spô­so­bi­lé­ho a eko­no­mic­ky sta­bil­né­ho zmluv­né­ho par­tne­ra," zdô­vod­nil SHMÚ. Pod­mien­kou účas­ti je ok­rem iné­ho mi­ni­mál­ne jed­na re­fe­ren­cia o pos­kyt­nu­tí ko­mu­ni­kač­nej služ­by, vrá­ta­ne do­dáv­ky pot­reb­ných tech­no­lo­gic­kých za­ria­de­ní v mi­ni­mál­nej hod­no­te 850 tis. eur bez DPH.

Slo­ven­ský hyd­ro­me­teo­ro­lo­gic­ký ús­tav je špe­cia­li­zo­va­ná or­ga­ni­zá­cia, kto­rá vy­ko­ná­va hyd­ro­lo­gic­kú a me­teo­ro­lo­gic­kú služ­bu na ná­rod­nej a me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni. Čin­nosť SHMÚ ria­di naj­mä zá­kon o štát­nej hyd­ro­lo­gic­kej služ­be a štát­nej me­teo­ro­lo­gic­kej služ­be. V sú­čas­nos­ti je ús­tav or­ga­ni­zá­ciou v pô­sob­nos­ti Mi­nis­ter­stva ži­vot­né­ho pros­tre­dia SR. Spô­sob fi­nan­co­va­nia ur­ču­je je­ho za­ra­de­nie me­dzi prís­pev­ko­vé.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter