Apple bilancoval výsledky, predaj iPhonov a Macov rastie, iPady však klesajú

Spo­loč­nosť App­le za­zna­me­na­la v mi­nu­lom štvrťro­ku ná­rast príj­mov o 12,2 % na 42,12 mld. USD. Pod rast príj­mov sa pod­pí­sa­li ob­jed­náv­ky smar­tfó­nov iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 plus. Tie za­ča­la fir­ma App­le pri­jí­mať v sep­tem­bri. Ana­ly­ti­ci na Wall Street po­čí­ta­li s príj­ma­mi zhru­ba na úrov­ni 39,9 mld. USD. Spo­loč­nosť App­le oča­ká­va, že v štvr­tom štvrťro­ku do­siah­ne príj­my v inter­va­le od 63,5 mld. USD do 66,5 mld. USD.

Fir­ma App­le zvý­ši­la v tre­ťom kvar­tá­li pre­daj smar­tfó­nov, keď pre­da­la 39,27 mil. prís­tro­jov. Na čín­skom tr­hu sa pri­tom no­vý iP­ho­ne za­čal pre­dá­vať len mi­nu­lý týž­deň. Ana­ly­ti­ci oča­ká­va­li, že fir­ma App­le pre­dá prib­liž­ne 38 mil. smar­tfó­nov. Spo­loč­nosť App­le tak­tiež do­siah­la ná­rast pre­da­ja v ob­las­ti po­čí­ta­čov. Pre­daj za­ria­de­ní Mac stú­pol o 21 % na 5,5 mil. ku­sov. Je to naj­vý­raz­nej­ší ná­rast od štvr­té­ho kvar­tá­lu 2011.

Spo­loč­nosť App­le však za­zna­me­na­la pok­les v pre­da­ji tab­le­tov. V mi­nu­lom kvar­tá­li fir­ma pre­da­la 12,3 mil. tab­le­tov a v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim kvar­tá­lom za­zna­me­na­la pok­les o viac ako 7 %. Me­dzi­roč­ný pok­les do­sia­hol úro­veň 13 %.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter