Jan Mühlfeit opúšťa spoločnosť Microsoft

Čech Jan Mühl­feit, kto­rý pô­so­bí v ame­ric­kej sof­tvé­ro­vej spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft ako rep­re­zen­tant pre Euró­pu, sa roz­ho­dol ku kon­cu ro­ka od­ísť zo svo­jej fun­kcie. „Roz­ho­dol som sa úpl­ne sám. Uva­žo­val som o tom už sko­ro rok," vy­jad­ril sa Mühl­feit roz­ho­vo­re pre web E15.cz.

„O de­fi­ni­tív­nom roz­hod­nu­tí som in­for­mo­val pre­zi­den­ta Mic­ro­soft Inter­na­tio­nal Jea­na-Phi­lip­pa Cour­toi­sa nie­ke­dy v le­te. Roz­chá­dza­me sa v dob­rom. A na­ďa­lej bu­dem s Mic­ro­sof­tom úz­ko spo­lup­ra­co­vať, bu­dem kou­čo­vať a men­to­ro­vať niek­to­rých je­ho ľu­dí."

Mühl­feit bol za chair­ma­na pre Euró­pu vy­me­no­va­ný na jar v ro­ku 2007. Za­stu­po­val spo­loč­nosť pri ro­ko­va­niach s európ­sky­mi vlád­ny­mi pred­sta­vi­teľ­mi. V Mic­ro­sof­te za­čal pra­co­vať už v ro­ku 1993, vie­dol čes­kú a slo­ven­skú po­boč­ku a pô­so­bil aj ako vice­pre­zi­dent pre stra­té­giu spo­loč­nos­ti v Euró­pe, na Blíz­kom vý­cho­de a v Af­ri­ke. V bu­dúc­nos­ti chce pra­co­vať ako po­rad­ca in­ves­tič­né­ho fon­du At­lan­tic Brid­ge.

Zdroj: na­zo­ry.euro.e15.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter