Prieskum: Každý piaty používateľ si zo strachu pred sledovaním zakrýva webovú kameru

Pod­ľa naj­nov­šej štú­die spo­loč­nos­tí Kas­per­sky Lab a B2B Inter­na­tio­nal si pri prá­ci s po­čí­ta­čom až 21 % ľu­dí zo stra­chu pred sle­do­va­ním za­krý­va web­ka­me­ru. V niek­to­rých kra­ji­nách je to­to čís­lo eš­te vy­ššie - nap­rík­lad v Čí­ne sa tým­to spô­so­bom chrá­ni až 40 % res­pon­den­tov. Ich oba­vy nie sú úpl­ne neo­pod­stat­ne­né, web­ka­me­ry to­tiž mô­žu slú­žiť ako veľ­mi efek­tív­ny nás­troj hac­ke­rov.

Pod­ľa vý­sled­kov štú­die si tak­mer štvr­ti­na pou­ží­va­te­ľov (24 %) vô­bec neu­ve­do­mu­je, že by ich niek­to cez web­ka­me­ru mo­hol sle­do­vať. Až 44 % opý­ta­ných o tej­to hroz­be nao­pak vie a priz­ná­va, že ich zner­vóz­ňu­je. V tej­to sú­vis­los­ti je dô­le­ži­té si uve­do­miť, že je­di­ným cie­ľom po­čí­ta­čo­vých hac­ke­rov nie sú len ve­rej­ne zná­mi ľu­dia. Ter­čom ich zá­uj­mu sa mô­že stať v pod­sta­te kto­koľ­vek.

Útok­mi na web­ka­me­ry sle­du­jú hac­ke­ri väč­ši­nou dva cie­le. Pr­vým je sna­ha o od­ha­le­nie fi­rem­ných ta­jom­stiev a zís­ka­nie prís­tu­pu k fi­nan­čným služ­bám. Neo­patr­ní pou­ží­va­te­lia svo­jím sprá­va­ním v tom­to prí­pa­de hac­ke­rom ne­ve­dom­ky po­má­ha­jú; kaž­dý de­sia­ty res­pon­dent to­tiž priz­nal, že si hes­lá a iné cit­li­vé prís­tu­po­vé in­for­má­cie čas­to poz­na­čí na kú­sok pa­pie­ra ved­ľa po­čí­ta­ča. Nás­led­né za­zna­me­na­nie tak­to umies­tne­ných úda­jov je pre akú­koľ­vek mo­der­nú web­ka­me­ru po­tom už hrač­kou.

Ďal­šou mo­ti­vá­ciou hac­ke­rov je zís­ka­nie kom­pro­mi­tu­jú­cich fo­tog­ra­fií nič ne­tu­šia­cej obe­te s cie­ľom pou­žiť ich nes­kôr na vy­die­ra­nie, ale­bo jed­no­du­cho na zne­mož­ne­nie obe­te. V má­ji 2014 nap­rík­lad Euro­pol od­ha­lil sku­pi­nu vý­vo­já­rov, dis­tri­bú­to­rov a pou­ží­va­te­ľov škod­li­vých prog­ra­mov, kto­ré ok­rem iné­ho slú­ži­li na sle­do­va­nie ľu­dí po­mo­cou web­ka­mier. Vy­šet­ro­va­niu prí­pa­du pred­chá­dza­lo za­tknu­tie ho­lan­dské­ho hac­ke­ra, kto­rý v sna­he zís­kať in­tím­ne fo­tog­ra­fie nain­fi­ko­val po­čí­ta­če až dvoch ti­sí­cok žien.

V tom­to kon­texte pre­to sku­toč­nosť, že si kaž­dý pia­ty po­čí­ta­čo­vý pou­ží­va­teľ z opatr­nos­ti za­krý­va web­ka­me­ru, nie je prek­va­pe­ním. Ri­zi­ko sa ale ne­tý­ka len po­čí­ta­čov. Vý­sled­ky pries­ku­mu to­tiž ho­vo­ria, že 5 % opý­ta­ných v Euró­pe si kvô­li bez­peč­nos­ti za­krý­va aj ka­me­ry, kto­ré sú sú­čas­ťou mo­bil­ných te­le­fó­nov a ďal­ších mo­bil­ných za­ria­de­ní. O tom, či si res­pon­den­ti za­krý­va­jú obe ka­me­ry ale­bo iba tú, kto­rá je umies­tne­ná na pred­nej čas­ti za­ria­de­nia, pries­kum bo­hu­žiaľ ne­ho­vo­rí.

Tre­ba zdô­raz­niť, že pre­le­pe­nie ob­jek­tí­vu ka­me­ry pás­kou nie je tou naj­účin­nej­šou for­mou ochra­ny. Pre­le­pe­nie sí­ce do­čas­ne za­brá­ni vi­zuál­ne­mu sle­do­va­niu, ale ne­má do­sah na mik­ro­fón, kto­rý je sú­čas­ťou ka­me­ry a ta­kis­to ne­zab­rá­ni za­zna­me­na­niu fo­tog­ra­fie po spus­te­ní ka­me­ry sa­mot­ným pou­ží­va­te­ľom. Mno­hé bez­peč­nos­tné rie­še­nia po­nú­ka­jú ochra­nu vo­či škod­li­vé­mu sof­tvé­ru slú­žia­ce­mu na „špe­ho­va­nie" cez web­ka­me­ru. Ta­ká­to ochra­na ale nes­ta­čí v prí­pa­de, že sof­tvér ako ta­ký nie je škod­li­vý (napr. od­oš­le len pou­ží­va­te­ľom zho­to­ve­nú fo­tog­ra­fiu), ale­bo keď ha­cker na útok pou­ží­va le­gál­ny sof­tvér, kto­rý je na za­ria­de­ní nain­šta­lo­va­ný.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter