Novela výnosu pre IT systémy verejnej správy nadobudla účinnosť

No­ve­la vý­no­su o štan­dar­doch pre in­for­mač­né sys­té­my ve­rej­nej sprá­vy z di­el­ne Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií (MF) SR na­do­bud­la účin­nosť od 15. ok­tób­ra toh­to ro­ka.

Ako ďa­lej in­for­mo­val re­zort fi­nan­cií, no­ve­la vý­no­su pri­chá­dza s jas­ný­mi pra­vid­la­mi pre po­mer­ne voľ­nú ob­lasť úp­ra­vy pri­jí­ma­nia pod­pí­sa­ných elek­tro­nic­kých do­ku­men­tov. "Úra­dy už ne­bu­dú môcť od­miet­nuť ur­če­né for­má­ty sú­bo­rov, kto­ré bu­dú elek­tro­nic­ky pod­pí­sa­né," vy­svet­li­lo mi­nis­ter­stvo.

No­ve­la pre­be­rá tak­zva­né pod­pí­sa­teľ­né for­má­ty sú­bo­rov z le­gis­la­tí­vy Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du, pri­čom zoh­ľad­ňu­je aj po­žia­dav­ky na úrov­ni EÚ. Pod­ľa MF je prí­no­som spo­mí­na­nej úp­ra­vy po­sil­ne­nie elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie s ob­čan­mi a pod­ni­ka­teľ­mi. Vy­bra­té for­má­ty sú zá­ro­veň v sú­čas­nos­ti po­va­žo­va­né za for­má­ty s naj­väč­šou per­spek­tí­vou pre elek­tro­nic­kú ar­chi­vá­ciu do­ku­men­tov.

"No­ve­la vý­no­su re­vi­du­je aj zá­klad­né čí­sel­ní­ky s cie­ľom ich ot­vo­re­né­ho pou­ži­tia, čo má vý­znam­ný do­pad na zjed­no­du­še­nie spra­co­vá­va­nia dát v ce­lom štá­te, vrá­ta­ne vy­uži­teľ­nos­ti tých­to dô­le­ži­tých dát v ko­mer­čnom sek­to­re," dopl­nil re­zort fi­nan­cií.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter