Apple aj Facebook chcú podporovať kariéru žien, zaplatia im zmrazenie vajíčok

Zná­me tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti chcú že­nám umož­niť roz­ví­jať ich ka­rié­ru bez to­ho, aby to ne­ga­tív­ne ov­plyv­ni­lo ich šan­cu mať de­ti. As­poň teo­re­tic­ky. Spo­loč­nos­ti to­tiž pok­ry­jú nák­la­dy, kto­ré sú­vi­sia so zmra­ze­ním va­jí­čok, až do vý­šky 20 ti­síc do­lá­rov.

Pod­ľa in­for­má­cií por­tá­lu NBC News tú­to sta­ros­tli­vosť už po­nú­ka Fa­ce­book a App­le ju za­čne pos­ky­to­vať od ja­nuá­ra bu­dú­ce­ho ro­ka. Pro­ces spo­čí­va vo vy­bra­tí a zmra­ze­ní va­jí­čok, kto­ré mô­žu byť nes­kôr opä­tov­ne vlo­že­né do žen­skej ma­ter­ni­ce. Zmra­ze­né va­jíč­ka pre­ži­jú maximál­ne 10 ro­kov a šan­ca, že sa z ne­ho na­ro­dí zdra­vé di­eťa je viac ako po­lo­vič­ná. Po 42. ro­ku ži­vo­ta že­ny však ús­peš­nosť ote­hot­ne­nia po­mo­cou zmra­ze­né­ho va­jíč­ka kle­sá.

Ce­na jed­né­ho vy­bra­tia va­jí­čok sto­jí 10 ti­síc do­lá­rov, pri­čom za ich skla­do­va­nie sa pla­tí roč­ný pop­la­tok 500 do­lá­rov.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter