Slovak Telekom a Deutsche Telekom dostali pokutu 38,8 mil. eur

Cel­ko­vá po­ku­ta, za kto­rú je zod­po­ved­ná spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom, je 69,91 mil. eur, vrá­ta­ne 38,84 mil. eur za kto­ré sú spo­loč­nos­ti Deutsche Te­le­kom a Slo­vak Te­le­kom zod­po­ved­né spo­loč­ne a ne­roz­diel­ne.

Európ­ska ko­mi­sia (EK) ulo­ži­la po­ku­tu vo vý­ške 38,84 mil. eur spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST), a. s. a jej ma­ter­skej fir­me Deutsche Te­le­kom AG za zneu­ží­va­nie do­mi­nan­tné­ho pos­ta­ve­nia na tr­hu po­čas viac ako pia­tich ro­kov. Ako in­for­mo­va­la EK, cie­ľom bo­lo vy­tla­čiť z tr­hu so ši­ro­ko­pás­mo­vý­mi služ­ba­mi na Slo­ven­sku kon­ku­ren­tov.

EK dos­pe­la k zá­ve­ru, že Slo­vak Te­le­kom svo­jim kon­ku­ren­tom od­mie­tol pos­kyt­núť uvoľ­ne­ný prís­tup k účas­tníc­ke­mu ve­de­niu a up­lat­ňo­val aj po­li­ti­ku stlá­ča­nia mar­že. "Deutsche Te­le­kom ako ma­ter­ská spo­loč­nosť s roz­hod­ným vply­vom je za ko­na­nie svo­jej dcér­skej spo­loč­nos­ti zod­po­ved­ný tiež a pre­to je za po­ku­tu ulo­že­nú Slo­vak Te­le­ko­mu zod­po­ved­ný spo­loč­ne a ne­roz­diel­ne," kon­šta­to­va­la EK. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií Deutsche Te­le­kom dos­tal aj do­da­toč­nú po­ku­tu vo vý­ške 31,1 mil. eur.

Cie­ľom do­da­toč­nej po­ku­ty je pod­ľa EK za­bez­pe­čiť dos­ta­toč­ne od­rá­dza­jú­ci úči­nok a san­kcio­no­vať opa­ko­va­né zneu­ží­va­nie do­mi­nan­tné­ho pos­ta­ve­nia vzhľa­dom na to, že po­ku­ta za stlá­ča­nie mar­že na tr­hoch so ši­ro­ko­pás­mo­vým pri­po­je­ním v Ne­mec­ku mu bo­la ulo­že­ná už v ro­ku 2003. Cel­ko­vá po­ku­ta, za kto­rú je zod­po­ved­ná spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom, je te­da 69,91 mil. eur, vrá­ta­ne 38,84 mil. eur za kto­ré sú spo­loč­nos­ti Deutsche Te­le­kom a Slo­vak Te­le­kom zod­po­ved­né spo­loč­ne a ne­roz­diel­ne.

"Ko­na­nie spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom vie­dlo k poš­ko­de­niu spot­re­bi­te­ľov a na­rú­ša­lo hos­po­dár­sku sú­ťaž na tr­hu so ši­ro­ko­pás­mo­vým pri­po­je­ním na Slo­ven­sku po­čas vy­še pia­tich ro­kov. Slo­vak Te­le­kom nie­len od­mie­tol pos­kyt­núť uvoľ­ne­ný prís­tup k svoj­mu účas­tníc­ke­mu ve­de­niu za spra­vod­li­vých pod­mie­nok, ale up­lat­ňo­val aj po­li­ti­ku stlá­ča­nia mar­že, čím zne­mož­nil al­ter­na­tív­nym pre­vádz­ko­va­te­ľom vy­uží­vať je­ho pô­vod­nú infra­štruk­tú­ru pre te­le­fón­nu sieť ak nech­ce­li vy­ka­zo­vať stra­tu," uvie­dol pod­pred­se­da EK zod­po­ved­ný za po­li­ti­ku hos­po­dár­skej sú­ťa­že Joaquín Al­mu­nia.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚSR) v jú­ni 2005 na­ria­dil Slo­vak Te­le­ko­mu, aby pos­ky­tol prís­tup k účas­tníc­ke­mu ve­de­niu v rám­ci svo­jej pô­vod­nej te­le­fón­nej sie­te. V augus­te 2005 Slo­vak Te­le­kom zve­rej­nil pod­mien­ky, za akých by uvoľ­ne­ný prís­tup k svoj­mu účas­tníc­ke­mu ve­de­niu umož­nil al­ter­na­tív­nym pre­vádz­ko­va­te­ľom.

"Tie­to pod­mien­ky bo­li ta­ké, aby sa prís­tup po­va­žo­val za neak­cep­to­va­teľ­ný. Slo­vak Te­le­kom kon­krét­ne neop­ráv­ne­ne za­ta­jil sie­ťo­vé in­for­má­cie ne­vyh­nut­né na uvoľ­ne­nie prís­tu­pu k účas­tníc­ke­mu ve­de­niu, jed­nos­tran­ne ob­me­dzil roz­sah svo­jej re­gu­lač­nej po­vin­nos­ti uvoľ­niť prís­tup a sta­no­vil ďal­šie nes­pra­vod­li­vé pod­mien­ky v sú­vis­los­ti s kaž­dým z kro­kov pot­reb­ných na zís­ka­nie prís­tu­pu," vy­svet­li­la EK.

Slo­vak Te­le­kom na­vy­še sta­no­vil pod­ľa EK ce­ny za prís­tup k svoj­mu účas­tníc­ke­mu ve­de­niu a svo­je ma­loob­chod­né ce­ny na ta­kej úrov­ni, kto­rá by je­ho kon­ku­ren­tov nú­ti­la vy­ka­zo­vať stra­ty, ke­by chce­li pos­ky­to­vať ši­ro­ko­pás­mo­vé služ­by re­tai­lo­vým zá­kaz­ní­kom za ma­loob­chod­né ce­ny, kto­ré by sa vy­rov­na­li ce­nám po­nú­ka­ným spo­loč­nos­ťou Slo­vak Te­le­kom. "Za ta­kých­to pod­mie­nok by al­ter­na­tív­ni pre­vádz­ko­va­te­lia ne­moh­li reál­ne vstú­piť na slo­ven­ský trh. Ak sa al­ter­na­tív­ni pre­vádz­ko­va­te­lia roz­hod­li za­viesť svo­je vlas­tné sie­te, vstup na trh bol ob­me­dze­ný len na ur­či­té geog­ra­fic­ké ob­las­ti a bol aj ones­ko­re­ný," do­da­la EK.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva SR vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter