Štúdia: Ako zmení gigabitový internet do 10 rokov náš život? Úplne a zásadne.

Štú­dia spo­loč­nos­ti PewRe­searchCen­ter po­le­mi­zu­je o tom, ako gi­ga­bi­to­vé inter­ne­to­vé pri­po­je­nie zme­ní na­še ži­vo­ty. Ta­ká­to rých­losť pri­po­je­nia do inter­ne­tu by ma­la byť v prie­be­hu 10 ro­kov bež­ne dos­tup­ná a pri­ne­sie via­ce­ro no­vých ap­li­ká­cií.

Štú­diu tvo­rí viac ako 1400 ná­zo­rov a od­po­ve­dí od­bor­ní­kov a fu­tu­ro­ló­gov. Tí vi­dia bu­dúc­nosť v ho­log­ra­moch, pre­po­je­ní roz­ší­re­nej reali­ty so sku­toč­nos­ťou, ale aj v no­vých edu­kač­ných sys­té­moch a 3D tla­če­ných ša­tách.

„Spo­loč­ne so svo­ji­mi ko­le­ga­mi bu­de­me pí­sať na ta­bu­ľu a bu­de­me ved­ľa se­ba stáť. Ja však bu­dem v New Yor­ku a os­tat­ní bu­dú v Lon­dý­ne a San Fran­cis­cu," ho­vo­rí Stowe Boyd zo spo­loč­nos­ti Gi­gaOM Re­search. V ro­ku 2025 by sme pod­ľa od­bor­ní­kov moh­li pou­ží­vať ho­log­ra­my ako v se­riá­li Star Trek. Ho­log­ra­my v ži­vot­nej veľ­kos­ti a v reál­nom ča­se sa bu­dú vy­uží­vať prak­tic­ky vša­de a zme­nia pra­co­vis­ká, ako ich dnes poz­ná­me. „Bu­de­me strea­mo­vať ce­lé na­še ži­vo­ty," tvr­dí Laurel Papworth.

Jo­nat­han Gru­din z Mic­ro­soft Re­search je pres­ved­če­ný, že vša­de oko­lo nás bu­dú sen­zo­ry. „Na po­zem­ku, v ša­tách a mož­no aj pria­mo v te­le. Bu­dú zbie­rať in­for­má­cie a po­sie­lať ich do clou­du."

„Zme­ní sa spô­sob vy­učo­va­nia. Niek­to­ré pred­me­ty bu­de­me štu­do­vať do­ma, iné v ko­lek­tí­ve s ďal­ší­mi deť­mi," ho­vo­rí JP Ran­gaswami zo Sa­les­for­ce.com. Os­tat­ní res­pon­den­ti ve­ria, že sa zme­ní aj úlo­ha uči­te­ľa a k dis­po­zí­cii bu­dú ap­li­ká­cie pre kaž­dú zruč­nosť ale aj pos­tih­nu­té de­ti. Bo­jo­vať sa bu­de aj s obe­zi­tou, pre­to­že ved­ci do­ká­žu vy­tvo­riť di­étu, pris­pô­so­be­nú pre kaž­dé­ho je­din­ca. Sa­moz­rej­mos­ťou bu­de kom­plexné mo­ni­to­ro­va­nie zdra­vot­né­ho sta­vu - tá­to éra za­čí­na už dnes.

„Ne­chaj­te si vy­tla­čiť svo­ju ob­ľú­be­nú pos­ta­vič­ku a ob­le­če­nie. To­var vám pri­ne­sie ku­riér - dron," ho­vo­rí Evan Mi­chel­son, kto­rý skú­ma nas­tu­pu­jú­ce tech­no­ló­gie. No­vé tech­no­ló­gie, kto­ré pre­po­ja ce­lý svet a sve­to­vú eko­no­mi­ku, však mô­žu mať aj ta­ký do­pad, že zní­žia dô­le­ži­tosť sa­mos­tat­ných štá­tov a štát­nych in­šti­tú­cií. Údaj­ne od­bud­ne aj by­rok­ra­cie.

Co si o tých­to pred­po­ve­diach mys­lí­te vy? Kto­ré z nich sú nao­zaj reál­ne?

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter