Symantec Corp sa rozdelí na dve samostatné firmy

Spo­loč­nosť zná­ma ako vý­rob­ca anti­ví­ru­so­vé­ho prog­ra­mu Nor­ton sa roz­de­lí na fir­my, kto­ré bu­dú pod­ni­kať v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti a sprá­vy dát

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Sym­an­tec Corp, kto­rá je vý­rob­com anti­ví­ru­so­vé­ho prog­ra­mu Nor­ton, sa roz­de­lí na dve spo­loč­nos­ti, kto­rých ak­cie bu­dú ve­rej­ne ob­cho­do­va­teľ­né. Jed­na z nich sa sús­tre­dí na anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my a dru­há na sprá­vu dát. Spo­loč­nosť o tom in­for­mo­va­la vo vy­hlá­se­ní, kto­ré v pia­tok pos­kyt­la agen­tú­re SI­TA. Pred­sta­ven­stvo spo­loč­nos­ti jed­no­my­seľ­ne schvá­li­lo plán jej roz­de­le­nia na dve fir­my, kon­šta­tu­je sa vo vy­hlá­se­ní. Roz­hod­nu­tie pod­ľa spo­loč­nos­ti nas­le­du­je po roz­sia­hlom po­sú­de­ní jej stra­té­gie a pre­vádz­ko­vej štruk­tú­ry.

"Di­ví­zia po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti aj di­ví­zia sprá­vy dát ma­jú špe­ci­fic­ké tr­ho­vé príl­eži­tos­ti a úlo­hy," uvie­dol Mi­chael A. Brown, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sym­an­tec. Pod­ľa je­ho slov je čo­raz jas­nej­šie, že obe di­ví­zie pot­re­bu­jú roz­diel­ne stra­té­gie, cie­le­né in­ves­tí­cie a ino­vá­cie. "Roz­de­le­nie spo­loč­nos­ti Sym­an­tec na dve ne­zá­vis­lé fir­my pos­kyt­ne kaž­dej z nich flexibi­li­tu," poz­na­me­nal Brown. Sym­an­tec Corp oča­ká­va, že jej roz­de­le­nie sa ukon­čí do de­cem­bra 2015.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter