Facebook nemá krátkodobý plán, ako zarobiť na službe WhatsApp

Spo­loč­nosť Fa­ce­book ne­má žia­den krát­ko­do­bý plán, ako za­rá­bať na ap­li­ká­cii What­sApp. Vy­hlá­sil to vo štvr­tok šéf spo­loč­nos­ti Fa­ce­book Mark Zuc­ker­berg. Ďal­šie pod­rob­nos­ti však neuvie­dol. Ak­vi­zí­ciu tej­to služ­by do­kon­či­la spo­loč­nosť Fa­ce­book v pon­de­lok.

Ap­li­ká­cia, kto­rú vy­vi­nu­la spo­loč­nosť What­sApp, umož­ňu­je bez­plat­né za­sie­la­nie správ pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov. Fun­gu­je na via­ce­rých ty­poch za­ria­de­ní a bez rek­lám. Za pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie si spo­loč­nosť What­sApp úč­tu­je roč­ný pop­la­tok vo vý­ške 99 cen­tov. Ten­to pop­la­tok uží­va­te­lia za pr­vý rok pou­ží­va­nia nep­la­tia.

Spo­loč­nosť Fa­ce­book za What­sApp za­pla­ti­la zhru­ba 22 mld. USD. Fi­nál­na su­ma sa tak na­po­kon op­ro­ti pô­vod­nej su­me zvý­ši­la o 3 mld. USD. Dô­vo­dom vy­ššej ko­neč­nej ce­ny je ná­rast cien ak­cií Fa­ce­boo­ku. Spo­loč­nosť Fa­ce­book za­pla­ti­la 4,59 mld. USD v ho­to­vos­ti a pri­da­la 178 mil. ak­cií. Za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti What­sApp Jan Koum bu­de pra­co­vať vo ve­de­ní spo­loč­nos­ti Fa­ce­book.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter