Twitter žaluje americkú federálnu vládu

Ame­ric­ká inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Twit­ter ža­lu­je fe­de­rál­ne mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti za le­gis­la­tí­vu, kto­rá fir­me za­ka­zu­je zve­rej­ňo­vať in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa vlád­ne­ho prog­ra­mu sle­do­va­nia jej uží­va­te­ľov. Spo­loč­nosť o tom in­for­mo­va­la v uto­rok.

Inter­ne­to­vé fir­my v sú­čas­nos­ti nes­mú zve­rej­ňo­vať pres­né úda­je o tom, koľ­ko žia­dos­ti o pos­kyt­nu­tie in­for­má­cií dos­ta­li od vlád­nych úra­dov. Pod­ľa Twit­te­ru ta­ké­to pra­vid­lá po­ru­šu­jú ús­ta­vou ga­ran­to­va­né prá­vo na slo­bo­du pre­ja­vu.

Spo­loč­nosť tvr­dí, že ža­lo­bou chce do­siah­nuť vy­ššiu tran­spa­ren­tnosť v ob­las­ti vlád­nych prog­ra­mov na mo­ni­to­ro­va­nie uží­va­te­ľov Inter­ne­tu. Twit­ter upo­zor­ňu­je, že sú­čas­ný práv­ny stav inter­ne­to­vým fir­mám neu­mož­ňu­je zve­rej­niť ani to, že žia­dos­ti o pos­kyt­nu­tie in­for­má­cií od vlád­nych agen­túr vô­bec nee­vi­do­va­li. Spo­loč­nosť Twit­ter pre­vádz­ku­je služ­bu mik­rob­lo­gov s dĺžkou prís­pev­kov naj­viac 140 zna­kov. Ku kon­cu dru­hé­ho kvar­tá­la toh­to ro­ka ma­la fir­ma 271 mi­lió­nov uží­va­te­ľov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter