EK prešetruje daňové dohody Amazonu aj Applu

Európ­ska ko­mi­sia (EK) v uto­rok ot­vo­ri­la hĺbko­vé vy­šet­ro­va­nie ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Ama­zon pre jej da­ňo­vé do­ho­dy s Luxem­bur­skom. Ko­mi­sia chce pres­kú­mať, či fir­ma pos­tu­po­va­la v sú­la­de s pra­vid­la­mi EÚ o štát­nej po­mo­ci.

Pod­ľa EK, kto­rá vy­ko­ná­va aj čin­nosť proti­mo­no­pol­né­ho úra­du, roz­hod­nu­tie Luxem­bur­ska o da­niach z ro­ku 2003 umož­ni­lo dcér­skej spo­loč­nos­ti Ama­zo­nu vy­plá­cať po­diel zo zis­ku svo­jej ma­ter­skej fir­me, čo zní­ži­lo jej zda­ni­teľ­ný zisk. To pod­ľa EK moh­lo dať Ama­zo­nu eko­no­mic­kú vý­ho­du, keď­že umož­ni­lo spo­loč­nos­ti pla­tiť niž­šie da­ne ako iné fir­my. Ama­zon ani pred­sta­vi­te­lia Luxem­bur­ska si­tuáciu bez­pros­tred­ne ne­ko­men­to­va­li.

Európ­ska únia tiež vy­šet­ru­je spo­loč­nosť App­le. EK ob­vi­ni­la Írsko z to­ho, že ob­chá­dza me­dzi­ná­rod­né da­ňo­vé pra­vid­lá. Kra­ji­na to­tiž ma­la so spo­loč­nos­ťou App­le uza­vrieť da­ňo­vé do­ho­dy, kto­ré fir­me umož­ni­li ochrá­niť zis­ky vo vý­ške de­sia­tok mi­liárd do­lá­rov pred zda­ne­ním. Írsko si ma­lo tým­to spô­so­bom za­is­tiť, že fir­ma App­le udr­ží v kra­ji­ne pra­cov­né mies­ta. Ko­mi­sár EÚ pre hos­po­dár­sku sú­ťaž Joaquín Al­mu­nia ad­re­so­val ír­skej vlá­de list, v kto­rom tvr­dí, že da­ňo­vé do­ho­dy od­súh­la­se­né v ro­koch 1991 a 2007 sú štát­nou po­mo­cou a moh­li by po­ru­šo­vať pra­vid­lá EÚ.

Po­dob­nej si­tuá­cii če­lí spo­loč­nosť Fiat. Európ­ska ko­mi­sia (EK) uvied­la, že spo­loč­nosť Fiat mož­no čer­pa­la v Luxem­bur­sku proti­práv­nu štát­nu po­moc. Luxem­bur­ská vlá­da uvied­la, že s európ­sky­mi úrad­mi v sú­vis­los­ti s tým­to prí­pa­dom spo­lup­ra­cu­je, spo­loč­nosť Fiat si­tuáciu ne­ko­men­to­va­la. Európ­ske úra­dy pre­šet­ru­jú, či Luxem­bur­sko umož­ni­lo nas­ta­viť oso­bit­né ce­ny pre tran­sak­cie, kto­ré sa us­ku­toč­ňo­va­li v rám­ci spo­loč­nos­ti Fiat. To by ma­lo vplyv na da­ne, kto­ré mu­sí spo­loč­nosť za­pla­tiť. Po­dob­né vy­šet­ro­va­nie sa tý­ka aj spo­loč­nos­ti Star­bucks v Ho­lan­dsku.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter