Kreatívne CV pomôže ľahšie získať prácu. Ako na to?

Na­pí­sať štan­dard­ný ži­vo­to­pis je v dneš­nej do­be zá­klad. Ale na­pí­sať krea­tív­ny ži­vo­to­pis, ta­ký, kto­rý len tak ľah­ko nes­kon­čí v ko­ši, je už tvr­dší orie­šok. Pred­stav­te si to­tiž, že pra­cu­je­te na per­so­nál­nom od­de­le­ní a nápl­ňou va­šej prá­ce je vý­ber no­vých za­mes­tnan­cov. Ru­ka­mi vám den­ne prej­de nie­koľ­ko sto­vák ži­vo­to­pi­sov, je­den ako dru­hý. Ako te­da za­ujať, aby ste ne­za­pad­li me­dzi všet­kých uchá­dza­čov?

Z ob­sa­ho­vej strán­ky všet­ko os­tá­va, no s nás­tu­pom no­vých tech­no­ló­gií pri­chá­dza množ­stvo mož­nos­tí, ako svo­je curri­cu­lum vi­tae (CV) za­trak­tív­niť. Tu je zo­pár rád, ako na to.

1.png

Pou­ží­vaj­te far­by

Váš ži­vo­to­pis je va­ša rek­la­ma a mu­sí vás pre­dať. Ak bu­de všed­ný, čier­no­bie­ly, ni­ko­ho ne­zauj­me a auto­ma­tic­ky sa tak stá­va­te si­vým prie­me­rom spo­lu s de­siat­kou až stov­kou ďal­ších uchá­dza­čov. Od­de­ľuj­te jed­not­li­vé sek­cie váš­ho CV fa­reb­ne a pou­ží­vaj­te fa­reb­né de­lia­ce čia­ry či tva­ry.

2.jpg

Vy­tlač­te viac z Wor­du

Neos­taň­te za­sek­nu­tí v de­väť­de­sia­tych ro­koch a za­poj­te krea­ti­vi­tu. Nes­ta­čí len štruk­tú­ro­va­ný text. Pri­poj­te ok­rem svo­jej fo­tog­ra­fie aj za­ují­ma­vé in­fog­ra­fi­ky či in­fo­ba­ne­ry a iko­ny. Naz­ri­te do edi­tač­né­ho pa­ne­la Mic­ro­soft Word a skús­te z ne­ho vy­tĺcť viac! Spes­tri­te vý­po­čet va­šich schop­nos­tí nap­rík­lad za­ují­ma­vým gra­fic­kým pr­vkom, kto­rý bu­dú­ce­mu za­mes­tná­va­te­ľo­vi pad­ne do oka. Aj za­ují­ma­vo vy­pra­co­va­ným ži­vo­to­pi­som ho­vo­rí­te o tom, že ste si na ňom da­li zá­le­žať, že ste de­tail­ista, na­vy­še aj krea­tív­ny.

3.jpg

Ukáž­te, že poz­ná­te naj­nov­šie tren­dy

Ne­pou­ží­va­te Lin­ke­dIn? V tom prí­pa­de je na­ča­se za­čať, pre­to­že ak nie ste on-li­ne, ako­by ste ani ne­ži­li. Ne­mu­sí­te za­mes­tná­va­te­ľo­vi uvá­dzať od­kaz na váš súk­rom­ný fa­ce­boo­ko­vý pro­fil. Uveď­te však ok­rem kon­tak­tu aj váš pro­fil na Lin­ke­dIn, kde si bu­de môcť ove­riť his­tó­riu va­šich pred­chá­dza­jú­cich za­mes­tna­ní. Tým krea­tív­nej­ším od­po­rú­ča­me vy­tvo­riť QR kód s od­ka­zom na váš pro­fil.

4.jpg

Buď­te prav­dov­rav­ní a dbaj­te na sto­per­cen­tnú gra­ma­ti­ku

Sa­moz­rej­me, at­rak­tív­ne gra­fic­ké vy­ho­to­ve­nie váš­ho ži­vo­to­pi­su vám ne­po­mô­že, ak ne­vie­te gra­ma­ti­ku ale­bo si o se­be na­vy­mýš­ľa­te. Buď­te prav­dov­rav­ní a uveď­te do ži­vo­to­pi­su iba to, za čím si mô­že­te stáť. Rad­šej me­nej, ale prav­du. V dneš­nej do­be si o vás mô­že prak­tic­ky kto­koľ­vek čo­koľ­vek zis­tiť. Gra­ma­ti­ka je tiež pod­stat­ná. Nie je to­tiž nič hor­šie ako mať pra­vo­pis­né chy­by vo svo­jom ži­vo­to­pi­se. Ne­chaj­te si pre­to rad­šej skon­tro­lo­vať svo­je CV nie­koľ­kým ľu­ďom.

5.jpgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter