Nevyhnutnosť zmeny IT: Medzi požiadavkami firiem a ich zaistením zo strany IT je päťmesačné oneskorenie

Ne­sú­lad me­dzi IT od­de­le­ním a zvyš­kom fir­my ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňu­je vý­kon, kon­ku­ren­cies­chop­nosť a rast fir­my. Me­dzi naj­čas­tej­šie spo­mí­na­né dôs­led­ky ča­so­vé­ho ones­ko­re­nia pa­tria ob­me­dzenie ino­vá­cií na­prieč všet­ký­mi od­de­le­nia­mi (39 %), niž­šia pro­duk­ti­vi­ta za­mes­tnan­cov (36 %) a pre­chod zá­kaz­ní­kov k pruž­nej­šej kon­ku­ren­cii (33 %).

Ako sa fir­my sna­žia vy­rov­nať s no­vou érou v IT, zvy­šu­je to­to ones­ko­re­nie tlak, kto­ré­mu mu­sia IT od­de­le­nia če­liť. Vý­skum, kto­rý pre spo­loč­nosť VMware vy­ko­na­la vý­skum­ná agen­tú­ra Van­son Bour­ne, zis­til, že 69 % IT ma­na­žé­rov po­ci­ťu­je nát­lak zo stra­ny ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov, tech­nic­kých ria­di­te­ľov ale­bo pred­sta­ven­stva na mo­der­ni­zá­ciu IT v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch. Ok­rem exis­tu­jú­cej vý­zvy zní­žiť nák­la­dy na IT (50 %) ma­jú IT od­de­le­nia za úlo­hu zvý­šiť mo­bi­li­tu za­mes­tnan­cov (43 %) a pre­su­núť infra­štruk­tú­ru do clou­du (40 %).

Tlak v ob­las­ti za­bez­pe­čo­va­nia IT slu­žieb po­ci­ťu­je mno­ho veľ­kých fi­riem. Pod­ľa vý­sku­mu si kaž­dý dru­hý IT ma­na­žér s roz­ho­do­va­cou prá­vo­mo­cou uve­do­mu­je, že kon­ku­ren­cia z ra­dov men­ších fi­riem mô­že rých­lej­šie na­sa­diť mo­der­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie, a te­da aj rých­lej­šie rea­go­vať na zme­ny tr­hu. Z to­ho dô­vo­du sa tak­mer tri štvr­ti­ny res­pon­den­tov (73 %) cí­tia zne­po­ko­je­né ale­bo do­kon­ca oh­ro­ze­né men­ší­mi fir­ma­mi.

Ok­rem pot­re­by ďal­ších in­ves­tí­cií (61 %) a bliž­šie­ho oboz­ná­me­nia sa s fi­rem­ný­mi cieľ­mi (58 %) iden­ti­fi­ko­va­lo 57 % IT ma­na­žé­rov ako je­den z kľú­čov k od­strá­ne­niu ča­so­vé­ho pres­to­ja aj pot­re­bu za­mes­tnať viac schop­ných ta­len­tov. Me­dzi od­po­ve­ďa­mi sa ob­ja­vo­va­lo aj za­ve­de­nie vy­šších prá­vo­mo­cí pre IT ria­di­te­ľa (30 %) a vy­tvo­re­nie po­zí­cie ria­di­te­ľa pre di­gi­tál­ne tech­no­ló­gie. To do­ka­zu­je pot­re­bu mať od­bor­ní­kov na pra­vom mies­te, kto­rí za­bez­pe­čia, že IT bu­de pl­ne pod­po­ro­vať fir­mu v jej sna­hách o zvý­še­nie vý­ko­nu, kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti a ras­to­vé­ho po­ten­ciá­lu.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter