Štúdia: Roboty a drony pripravia o prácu tretinu ľudí. Stanú sa ľudia nepotrebnými?

No­vá štú­dia ana­ly­tic­kej agen­tú­ry Gar­tner šo­ku­je – pod­ľa nej do ro­ku 2025 nah­ra­dia tre­ti­nu všet­kých pra­cov­ných miest ro­bo­ty a dro­ny. V nas­le­du­jú­cich de­sia­tich ro­koch pre­to dôj­de k ďal­šie­mu prehĺbe­niu prob­lé­mu s ne­za­mes­tna­nos­ťou, kto­rá su­žu­je aj sú­čas­ný svet.

Pe­ter Sønder­gaard, ria­di­teľ pre vý­skum v agen­tú­re Gar­tner, ho­vo­rí, že po­čas pia­tich ro­kov sa sta­nú auto­ma­ti­zo­va­né dro­ny štan­dar­dnou sú­čas­ťou bež­ných pro­ce­sov v mno­hých od­vet­viach prie­mys­lu, v poľ­no­hos­po­dár­stve, ale nap­rík­lad aj pri kon­tro­le rôz­nych ro­po­vo­dov a ply­no­vo­dov. Čo­raz po­pu­lár­nej­šie sú ro­bo­tic­ké sys­té­my aj vo vo­jen­stve.

Bu­dúc­nosť je v zna­me­ní auto­ma­ti­zá­cie

Dro­ny sú tak pod­ľa ne­ho jed­na z mno­hých roz­ví­ja­jú­cich sa tech­no­ló­gií, kto­ré v ho­ri­zon­te de­sia­tich ro­kov vý­raz­ne zme­nia svet. Ide o akú­si ap­li­ká­ciu dneš­ných in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, pre­to­že má ísť o „in­te­li­gen­tné“ stro­je, kto­ré do­ká­žu vy­hod­no­co­vať množ­stvo pod­ne­tov a niek­to­ré čin­nos­ti tak vy­ko­ná­vať aj lep­šie ako ľu­dia. Ví­zia, kto­rá bo­la pred­tým po­pu­lár­na hlav­ne v sci-fi fil­moch, sa tak pod­ľa Gar­tne­ru sta­ne po­mer­ne sko­ro reali­tou.

In­te­li­gen­tné stro­je sú pod­ľa Sønder­gaar­da jas­nou bu­dúc­nos­ťou auto­ma­ti­zá­cie a mož­no pred­pok­la­dať, že bu­dú hrať čo­raz väč­šiu úlo­hu tak v ma­nuál­nych čin­nos­tiach, ako aj v tých, kto­ré vy­ža­du­jú in­te­lek­tuál­ne schop­nos­ti. Ide o po­sun k tzv. kog­ni­tív­ne­mu com­pu­tin­gu, kto­rý sa po­va­žu­je za no­vú vl­nu ume­lej in­te­li­gen­cie (viac o ňom náj­de­te v člán­ku Kog­ni­tív­ny com­pu­ting sľu­bu­je ďal­šiu re­vo­lú­ciu v IT). Stroj tak zís­ka dá­ta po­dob­ným spô­so­bom, ako to ro­bí člo­vek svo­ji­mi zmys­la­mi, a do­ká­že ich ana­ly­zo­vať a dos­pieť k naj­lep­šie­mu mož­né­mu zá­ve­ru. Sa­moz­rej­me, ne­mu­sí to byť vždy pria­mo dron či ro­bot, ale niek­to­ré čin­nos­ti do ro­ku 2025 bu­de za­stá­vať mies­to ľu­dí so­fis­ti­ko­va­ný sof­tvér s kog­ni­tív­ny­mi fun­kcia­mi.

roboti.jpg

Sta­nú sa ľu­dia ne­pot­reb­ný­mi?

Sønder­gaard do­dá­va, že no­vý di­gi­tál­ny biz­nis bu­de vy­ža­do­vať me­nej ľud­skej prá­ce a ve­ľa úloh bu­dú stro­je schop­né ro­biť efek­tív­nej­šie a rých­lej­šie ako ľu­dia. Už v sú­čas­nos­ti sa ob­ja­vi­li sprá­vy nie­len o tom, že Ama­zon a Goog­le plá­nu­jú do­ru­čo­vať to­var zá­kaz­ní­kom po­mo­cou dro­nov, ale nap­rík­lad aj Čes­kej Rá­dio­ko­mu­ni­ká­cie expe­ri­men­tu­jú s pou­ží­va­ním dro­nov pri op­ra­vách a in­špek­ciách vy­sie­la­čov. To je však stá­le len za­čia­tok.

Da­vid Aron, ana­ly­tik Gar­tne­ru, v tej­to sú­vis­los­ti na­bá­da or­ga­ni­zá­cie k prip­ra­ve­nos­ti. Ide o zá­sad­nú zme­nu, kto­rá mô­že roz­hod­núť o tom, kto sa sta­ne líd­rom na tr­hu, a aj keď zo za­čiat­ku bu­de tá­to zme­na mož­no nas­tu­po­vať po­ma­ly, jej efekt bu­de nao­zaj ma­sív­ny.

Auto­ma­ti­zá­cia nie je jed­noz­nač­ná vý­hra

No pok­ra­ču­jú­ca auto­ma­ti­zá­cia má aj svo­ju tie­nis­tú strán­ku. S tým, ako vý­raz­ne ubud­nú pra­cov­né mies­ta, prav­de­po­dob­ne kles­ne aj kúp­na si­la do­mác­nos­tí. Fir­my tak bu­dú pos­ta­ve­né do si­tuácie, keď bu­dú mu­sieť ďa­lej zni­žo­vať nák­la­dy a eš­te viac auto­ma­ti­zo­vať. Čo však mô­že viesť k za­ča­ro­va­né­mu kru­hu, kto­rý ne­mu­sí byť ľah­ké pre­ru­šiť. V oh­ro­ze­ní na­vy­še už ne­bu­dú len za­mes­tnan­ci vy­ko­ná­va­jú­ci ru­tin­né čin­nos­ti, ale ako je z uve­de­né­ho zrej­mé, aj tí, kto­rí sa špe­cia­li­zo­va­li na rôz­ne vy­so­kok­va­li­fi­ko­va­né čin­nos­ti.

Tá­to ví­zia bo­la pred­sta­ve­ná na prá­ve pre­bie­ha­jú­cej kon­fe­ren­cii Sym­po­sium/ITxpo v USA, kto­rú or­ga­ni­zu­je agen­tú­ra Gar­tner.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter