Spoločnosť Facebook prevzala WhatsApp zhruba za 22 mld. USD

Spo­loč­nosť Fa­ce­book uzav­re­la v pon­de­lok kú­pu spo­loč­nos­ti What­sApp, kto­rá vy­vi­nu­la ap­li­ká­ciu pre bez­plat­né za­sie­la­nie správ pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov. Fi­nál­na su­ma, kto­rú spo­loč­nosť Fa­ce­book za­pla­ti­la, sa zvý­ši­la o tri mi­liar­dy do­lá­rov na zhru­ba 22 mld. USD. Dô­vo­dom vy­ššej ko­neč­nej ce­ny je ná­rast cien ak­cií spo­loč­nos­ti Fa­ce­book.

Za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti What­sApp Jan Koum dos­ta­ne po­čas šty­roch ro­kov tak­mer dve mi­liar­dy do­lá­rov vo for­me ak­cií. Spo­loč­nosť Fa­ce­book za­pla­ti­la 4,59 mld. USD v ho­to­vos­ti a pri­da­la 178 mil. ak­cií. Jan Koum bu­de pra­co­vať vo ve­de­ní spo­loč­nos­ti Fa­ce­book.

Európ­ska ko­mi­sia mi­nu­lý týž­deň po­vo­li­la inter­ne­to­vej spo­loč­nos­ti Fa­ce­book prev­ziať What­sApp. V de­sať­roč­nej his­tó­rii Fa­ce­boo­ku ide o do­te­raz naj­väč­šiu tran­sak­ciu. Ko­mi­sia uvied­la, že navr­ho­va­ná ak­vi­zí­cia pod­ľa jej ná­zo­ru ne­poš­ko­dí hos­po­dár­sku sú­ťaž. Ame­ric­ké úra­dy do­ho­du schvá­li­li eš­te v ap­rí­li s tým, že spo­loč­nosť What­sApp os­ta­ne pri svo­jich sú­čas­ných prin­cí­poch ochra­ny súk­ro­mia a osob­né úda­je uží­va­te­ľov sa tak ne­vyu­ži­jú na cie­le­nú rek­la­mu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter