HP sa rozdelí na dve spoločnosti. Je to dobrý ťah?

Ako sme vás už in­for­mo­va­li, po­čí­ta­čo­vý gi­gant HP op­ra­šu­je pô­vod­ne kri­ti­zo­va­né plá­ny na od­de­le­nie PC di­ví­zie. Pod­ľa pos­led­ných in­for­má­cií sa má roz­de­liť na dve sa­mos­tat­né spo­loč­nos­ti, z kto­rých jed­na sa za­me­ria na pod­ni­ko­vé rie­še­nia (har­dvér, sof­tvér a služ­by) a dru­há po­tom bu­de pok­ra­čo­vať v biz­ni­se s PC, no­te­book­mi a tla­čiar­ňa­mi.

In­for­má­ciu o tom pri­nie­sol Wall Street Jour­nal s tým, že k roz­de­le­niu by ma­lo dôjsť v bu­dú­com ro­ku. Za­tiaľ nie je jas­né, či sa niek­to­rá zo spo­loč­nos­tí bu­de pre­me­no­vá­vať, ale pod­ľa ko­men­tá­to­rov by opus­te­nie znač­ky HP ani pre jed­nu z no­vých spo­loč­nos­tí ne­bo­lo dob­rým kro­kom. Prav­de­po­dob­ne tak pôj­de o roz­lí­še­nie po­mo­cou ne­ja­ké­ho prív­las­tku.

To, že obe roz­de­le­né čas­ti bu­dú mať aj tak stá­le ve­ľa spo­loč­né­ho, potvr­dzu­je aj in­for­má­cia, že CEO HP Mag Whit­ma­no­vá má pok­ra­čo­vať ako vý­kon­ná ria­di­teľ­ka spo­loč­nos­ti za­me­ra­nej na pod­ni­ko­vé rie­še­nia a v spo­loč­nos­ti za­me­ra­nej na PC a tla­čiar­ne bu­de vy­ko­ná­vať po­zí­cii pred­sed­níč­ky pred­sta­ven­stva. Prá­ve od­de­le­nie di­ví­zie PC však bo­lo tým, čo v ro­ku 2011 zo­ža­lo os­trú kri­ti­ku a vie­dlo až k od­vo­la­niu vte­daj­šie­ho CEO fir­my Léa Apot­he­ke­ra.

V sú­čas­nos­ti biz­nis s PC a tla­čiar­ňa­mi tvo­rí zhru­ba po­lo­vi­cu roč­né­ho ob­ra­tu HP. V ro­ku 2013 to bo­lo kon­krét­ne 55,9 mi­liar­dy do­lá­rov. No bol tu me­dzi­roč­ný pok­les o 7,1 %, pri­čom ob­rat ce­lej fir­my kle­sol o 6,7 %. HP sa dos­tá­va v pos­led­ných ro­koch pod sil­ný tlak, v ob­las­ti PC je to naj­mä vďa­ka ag­re­sív­nej ce­no­vej po­li­ti­ke spo­loč­nos­ti Le­no­vo a ta­kis­to sa mu dl­ho­do­bo príl­iš ne­da­rí v ob­las­ti tab­le­tov a smar­tfó­nov.

Za­tiaľ nie je príl­iš jas­né, pre­čo te­raz my­šlien­ka na roz­de­le­nie zno­va oži­la, ale je mož­né, že Whit­ma­no­vá chce, aby HP bo­lo vní­ma­né skôr ako fir­ma do­dá­va­jú­ca pod­ni­ko­vé rie­še­nia než ako vý­rob­ca PC. Tou­to ces­tou sa už pred mno­hý­mi rok­mi vy­da­lo IBM, ale HP sa zjav­ne ne­da­rí náj­sť tú správ­nu po­zí­ciu na tr­hu. To ilus­tru­je aj pre­pad ce­ny ak­cií HP, kto­ré sa nap­rík­lad vla­ni ku kon­cu ro­ka pre­dá­va­li len za 12 do­lá­rov, za­tiaľ čo v ro­ku 2010 to bo­lo eš­te 54 do­lá­rov.

Roz­de­le­nie HP vraj bu­de dob­rý krok

Pat­rick Moor­head, pre­zi­dent ana­ly­tic­kej agen­tú­ry Moor In­sight & Stra­te­gy, však ho­vo­rí, že roz­de­le­nie pre ne­ho zmy­sel dá­va a pod­ni­ko­vé rie­še­nia pod­ľa ne­ho ma­jú úpl­ne iný ži­vot­ný cyk­lus než PC a tla­čiar­ne, rov­na­ko aj iný spô­sob dis­tri­bú­cie, servis­u a pod­po­ry.

Me­dzi hlav­né prí­no­sy roz­de­le­nia pod­ľa ne­ho bu­de pat­riť lep­šia orien­tá­cia no­vov­znik­nu­tých roz­de­le­ných spo­loč­nos­tí na svoj ​​biz­nis, rov­na­ko aj na vý­skum a vý­voj. Pre­to­že te­raz nep­re­bie­ha pre jed­not­li­vé di­ví­zie úpl­ne rov­no­mer­ne. Pri roz­de­le­ní bu­de pod­ľa Moor­hea­da aj ľah­šie jed­nu z čas­tí pre­dať, čo by s pô­vod­ným „ma­mu­tím" HP bo­lo ne­reali­zo­va­teľ­né.

Pod­ni­ko­vá časť HP by sa moh­la viac za­me­rať na sof­tvér, kto­rý je pod­ľa Moor­hea­da naj­väč­šou sla­bi­nou toh­to gi­gan­tu, a ta­kis­to na po­sil­ne­nie clou­do­vých slu­žieb. HP En­terpri­se by tak moh­lo bez zá­ťa­že spo­je­nej s PC a tla­čiar­ňa­mi na tr­hu s pod­ni­ko­vý­mi rie­še­nia­mi viac po­sil­ňo­vať a rých­lej­šie rásť.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter