HP sa má rozdeliť na dve spoločnosti. Jedna časť bude vyrábať PC a tlačiarne, druhá firemný HW a SW

Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard sa sna­ží pris­pô­so­biť no­vej ére mo­bil­né­ho a on-li­ne com­pu­tin­gu. Pre­to plá­nu­je od­de­liť svo­je pod­ni­ka­nie v ob­las­ti osob­ných po­čí­ta­čov a tla­čiar­ní od fi­rem­né­ho har­dvé­ru a pre­vádz­ky slu­žieb. De­le­nie sa za­ča­lo eš­te v ro­ku 2011, keď bol šé­fom spo­loč­nos­ti Léo Apot­he­ker.

Vte­dy sa ma­la od­štie­piť di­ví­zia PC, kto­rú by mo­hol kú­piť iný vý­rob­ca, pri­čom HP by si po­ne­cha­lo tla­čiar­ne a služ­by. Apot­he­ke­ra však vy­strie­da­la Meg Whit­ma­no­vá a plá­ny sa zme­ni­li. Whit­ma­no­vá ho­vo­ri­la o päť­roč­nom pro­ce­se reš­truk­tu­ra­li­zá­cie spo­loč­nos­ti, z kto­ré­ho v sú­čas­nos­ti ply­nie tre­tí rok.

Pod­ľa hos­po­dár­skych vý­sled­kov z pred­chá­dza­jú­ce­ho štvrťro­ka di­ví­zia osob­ných po­čí­ta­čov a tla­čiar­ní vy­tvo­ri­la zhru­ba po­lo­vi­cu tr­žieb a zis­ku. Nie je jas­né, ako sa má prib­liž­ne 300 000 za­mes­tnan­cov HP roz­de­liť me­dzi dve no­vé spo­loč­nos­ti. Ho­vor­ca HP in­for­má­cie od­mie­tol ko­men­to­vať.

Pod­ľa The Wall Street Jour­nal sa bu­de časť za­me­ra­ná na PC a tla­čiar­ne na­zý­vať HP Inc., za­tiaľ čo spo­loč­nosť orien­to­va­ná na pod­ni­ko­vý har­dvér a sof­tvér po­ne­sie ná­zov Hewlett-Pac­kard En­terpri­ses. Meg Whit­ma­no­vá bu­de spo­je­ná s obo­ma spo­loč­nos­ťa­mi, no v pr­vom ra­de bu­de mať na sta­ros­ti časť en­terpri­se. Ria­di­te­ľom čas­ti za­me­ra­nej na tla­čiar­ne a PC má byť Di­on Weis­ler.

Zdroj: on­li­ne.wsj.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter