RÚ posilňuje ochranu používateľov proti vysokým tarifám pri mobilných hovoroch

Slo­ven­skí uží­va­te­lia by ma­li byť lep­šie chrá­ne­ní pri služ­bách so zvý­še­nou ta­ri­fou. Vy­plý­va to z no­vé­ho všeo­bec­né­ho po­vo­le­nia na pos­ky­to­va­nie elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­kač­ných sie­tí ale­bo slu­žieb, kto­ré zve­rej­nil Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ).

Ako prib­lí­žil ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, naj­dô­le­ži­tej­ší­mi no­vin­ka­mi v ob­las­ti ochra­ny uží­va­te­ľov sú hlás­ka, kto­rá auto­ma­tic­ky upo­zor­ní vo­la­jú­ce­ho, že vo­lá na čís­lo so zvý­še­nou ta­ri­fou a bez­plat­né za­blo­ko­va­nie od­chá­dza­jú­ce­ho vo­la­nia, SMS a MMS sprá­vy na ta­ké­to čís­la.

"Ope­rá­tor, v kto­ré­ho sie­ti vo­la­nie na služ­bu so zvý­še­nou ta­ri­fou vzni­ká, pos­kyt­ne vo­la­jú­ce­mu účas­tní­ko­vi okam­ži­te pred spo­je­ním vo­la­nia for­mou slov­né­ho a bez­plat­né­ho hla­so­vé­ho ozná­me­nia v slo­ven­skom ja­zy­ku in­for­má­ciu o tom, že vo­la­jú­ci účas­tník vo­lá na služ­bu so zvý­še­nou ta­ri­fou," uvie­dol Vav­ro.

Ide pri tom o čís­la z mno­žín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Ok­rem to­ho si účas­tník bu­de môcť dať bez pop­lat­ku za­blo­ko­vať od­chá­dza­jú­ce vo­la­nia, SMS ale­bo služ­by mul­ti­me­diál­nych správ (MMS) na tie­to čís­la. "No­vý­mi po­vin­nos­ťa­mi sa pre­dí­de šo­ku vo­la­jú­cich z vy­so­ké­ho úč­tu, ku kto­rým do­chá­dza po nech­ce­ných vo­la­niach na služ­by so zvý­še­nou ta­ri­fou," kon­šta­to­val Vav­ro. Spo­mí­na­né po­vin­nos­ti na­do­bud­nú účin­nosť od za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka.

Z no­vé­ho všeo­bec­né­ho po­vo­le­nia tiež vy­plý­va po­vin­nosť pos­ky­to­va­te­ľov prís­tu­pu k inter­ne­tu in­for­mo­vať o pa­ra­met­roch pri­po­je­nia vo vlas­tnej sie­ti, t.j. maximál­nej pre­no­so­vej rých­los­ti sme­rom k uží­va­te­ľo­vi a sme­rom od uží­va­te­ľa. Ako dopl­nil Vav­ro, ďal­ší­mi po­vin­nos­ťa­mi sú in­for­mo­vať o vý­ške me­sač­né­ho dá­to­vé­ho li­mi­tu (MB) a rých­los­ti po prek­ro­če­ní dá­to­vé­ho li­mi­tu (Mbit/s), ale aj o pa­ra­met­roch ria­de­nia slu­žieb vo vlas­tnej sie­ti v prí­pa­de, ak ope­rá­tor blo­ku­je, spo­ma­ľu­je ale­bo prio­ri­ti­zu­je vy­bra­né por­ty či služ­by.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter