Panasonic ukončí výrobu v Krompachoch. Klesá záujem o zariadenia Blu-ray a DVD

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic AVC Networks Slo­va­kia (PAVCSK) v Krom­pa­choch plá­nu­je ukon­čiť svo­ju vý­rob­nú čin­nosť. Tá po­zos­tá­va z vý­ro­by Blu-Ray preh­rá­va­čov a re­kor­dé­rov, DVD re­kor­dé­rov a do­siek ploš­ných spo­jov (PCB) pre te­le­ví­zo­ry. Plá­no­va­né ukon­če­nie pro­duk­cie by sa ma­lo dot­knúť 656 za­mes­tnan­cov v tr­va­lom pra­cov­nom po­me­re, in­for­mo­va­la An­drea Mar­šá­ko­vá zo spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic AVC Networks Slo­va­kia. Ukon­če­nie vý­ro­by pre všet­ky vi­deo pro­duk­ty má spo­loč­nosť nap­lá­no­va­né k 31. de­cem­bru toh­to ro­ku. Zos­tá­va­jú­ca vý­ro­ba ploš­ných spo­jov by ma­la skon­čiť v má­ji 2015.

Vý­ro­bu tzv. High-end Blue-Ray preh­rá­va­čov a re­kor­dé­rov, ako aj vý­ro­bu ploš­ných spo­jov pre te­le­víz­ne pri­jí­ma­če pre­su­nie spo­loč­nosť Pa­na­so­nic do čes­kej po­boč­ky. Dô­vo­dom je pod­ľa Mar­šá­ko­vej "za­bez­pe­če­nie zis­ko­vos­ti vý­ro­by uve­de­ných pro­duk­tov a to vy­uži­tím dos­tup­ných zdro­jov a infra­štruk­tú­ry". Cel­ko­vo 215 za­mes­tnan­cov krom­paš­ské­ho zá­vo­du, pri­már­ne spo­je­ných s vý­ro­bou pro­duk­tov, kto­ré sa navr­hu­jú pre­viesť do pl­zen­skej po­boč­ky, dos­ta­ne mož­nosť pok­ra­čo­vať v čes­kom zá­vo­de.

Pod­ľa Mar­šá­ko­vej európ­sky trh zá­zna­mo­vých za­ria­de­ní pre vi­deo sa neus­tá­le zmen­šu­je. Hlav­ný­mi prí­či­na­mi pok­le­su sú čo­raz väč­šia dos­tup­nosť USB-HDD kom­pa­ti­bil­ných te­le­ví­zo­rov, vi­deo na vy­žia­da­nie, ako aj neus­tá­le kle­sa­jú­ce ce­ny tých­to vý­rob­kov. "Ob­jem pre­da­ja spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic AVC Networks Slo­va­kia sa bez stra­ty cel­ko­vé­ho tr­ho­vé­ho po­die­lu za pos­led­ných päť ro­kov zní­žil o viac ako 50 % a nep­red­pok­la­dá­me, že ten­to trend a vý­voj na tr­hu sa v bu­dúc­nos­ti zme­nia," do­da­la Mar­šá­ko­vá. Pok­les vý­ro­by a ne­vyh­nut­né fixné nák­la­dy spo­je­né s čin­nos­ťou spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic v Krom­pa­choch pod­ľa nej už na­ďa­lej neu­mož­ňu­jú udr­žať spo­loč­nosť ži­vo­tas­chop­nú a zis­ko­vú, a to ani na­priek via­ce­rým ak­ti­vi­tám za­me­ra­ným na zní­že­nie fixných nák­la­dov a zvý­še­nie efek­ti­vi­ty vý­rob v pred­chá­dza­jú­cich ro­koch.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter