IBM prenechá svoje továrne na čipy GlobalFoundries. A ešte im za to aj zaplatí.

Ho­ci jar­né ro­ko­va­nia me­dzi IBM a Glo­bal­Foun­dries, to­vár­ňou, kto­rá sa osa­mos­tat­ni­la od AMD, o prev­za­tí po­lo­vo­di­čo­vej di­ví­zie skra­cho­va­li, na­po­kon obe spo­loč­nos­ti dos­pe­li k do­ho­de. Veľ­ká Mod­rá na­po­kon súh­la­si­la s tým, že za­pla­tí zmluv­né­mu vý­rob­co­vi po­lo­vo­di­čov za to, že pre­vez­me jej to­vá­reň, kto­rej pre­vádz­ka je stra­to­vá. IBM sa jej pot­re­bu­je zba­viť, pre­to­že už ne­mie­ni do nej in­ves­to­vať viac pe­ňa­zí.

Pod­ľa sprá­vy Se­miWiki te­da za­pla­tí za jej prev­za­tie Glo­bal­Foun­dries viac ako 2 mi­liar­dy do­lá­rov. Ne­ved­no, či sú­čas­ťou ob­cho­du bu­de len vý­ro­ba či­pov ale­bo aj pa­ten­to­vé por­tfó­lio. Ta­kis­to nie je jas­né, či sa IBM vzdá aj svoj­ho roz­sia­hle­ho vý­sku­mu a vý­vo­ja v ob­las­ti po­lo­vo­di­čo­vých vý­rob­ných tech­no­ló­gií.

Vďa­ka du­šev­né­mu vlas­tníc­tvu IBM, prí­pad­ne aj za­mes­tnan­com R&D by Glo­bal­Foun­dries mo­hol vý­raz­ne roz­ší­riť svo­ju po­nu­ku pre klien­tov, kto­rí by tak moh­li po­sil­niť svo­je pre­da­je a vý­raz­ne zlep­šiť svo­je kon­ku­ren­čné pos­ta­ve­nie.

Ak­vi­zí­ciu vý­ro­by či­pov by však eš­te moh­li za­blo­ko­vať ame­ric­ké úra­dy. V to­vár­ni IBM v Burlin­gto­ne (Ver­mont, USA) sa to­tiž vy­rá­ba­jú sú­čias­tky so stra­te­gic­kým vý­zna­mom, napr. kom­po­nen­ty pre ra­da­ry. Pre­to by jej od­ov­zda­nie do rúk za­hra­nič­né­ho vlas­tní­ka (Glo­bal­Foun­dries vlas­tní hol­ding Mu­ba­da­la so síd­lom v Abú Za­bí) moh­lo na­ra­ziť na pre­káž­ky. No je mož­né, že IBM, Glo­bal­Foun­dries a Mu­ba­da­le sa po­da­ri­lo náj­sť rie­še­nie toh­to prob­lé­mu.

Zdroj: kit­gu­ru.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter