MV: Rezort kúpil radary za 620-tisíc eur

Mi­nis­ter­stvo vnút­ra kú­pi­lo ra­da­ry a vi­deo­ra­da­ry za viac ako 620-ti­síc eur. Pät­násť ra­da­rov a de­sať vi­deo­ra­da­rov kú­pia od spo­loč­nos­ti ZTS Elek­tro­ni­ka z No­vej Dub­ni­ce. Vy­plý­va to z úda­jov zve­rej­ne­ných vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia. Na pod­mien­ky ten­dra sa vla­ni sťa­žo­va­la fir­ma Net­Point, kto­rá sú­ťa­ži­la neús­peš­ne a eš­te dnes má k sú­ťa­ži vý­hra­dy.

Den­ník Sme eš­te mi­nu­lý rok upo­zor­nil, že v sú­ťa­ži na ra­da­ry a vi­deo­ra­da­ry mô­že us­pieť len je­den do­dá­vateľ, keď­že sa mô­žu za­po­jiť len fir­my s cer­ti­fi­kát­mi na ra­da­ry aj vi­deo­ra­da­ry. Pod­ľa Sme ma­la v tom ča­se cer­ti­fi­kát na ra­da­ry a zá­ro­veň aj vi­deo­ra­da­ry len ZTS Elek­tro­ni­ka. Fir­ma Net­Point sa pre­to na za­da­nie ten­dra sťa­žo­va­la. Mi­nis­ter­stvo na­po­kon po­vo­li­lo sú­ťaž za pod­mien­ky, že ví­ťaz si mô­že chý­ba­jú­ci cer­ti­fi­kát vy­ba­viť do­da­toč­ne. "Ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ neob­me­dzil účasť žiad­ne­ho z uchá­dza­čov, keď­že po­ža­do­val dok­la­dy až od ús­peš­né­ho uchá­dza­ča pred pod­pi­som zmlu­vy. Ak aj ús­peš­ný uchá­dzač ne­dis­po­no­val po­ža­do­va­ný­mi dok­lad­mi, mal dos­ta­toč­ný ča­so­vý pries­tor na ich vy­ba­ve­nie," uvied­li z tla­čo­vé­ho od­bo­ru mi­nis­ter­stva.

Ko­na­te­ľo­vi fir­my Net­Point Já­no­vi Vi­ga­šo­vi sa zda­lo ne­fér, že pro­ti nim sú­ťa­ži­li v elek­tro­nic­kej auk­cii na­raz vý­rob­ca a je­ho vý­hrad­ný dis­tri­bú­tor. ZTS Elek­tro­ni­ka za­stu­pu­je na Slo­ven­sku čes­ké­ho vý­rob­cu ra­da­rov fir­mu Ra­met. "Po­kiaľ je to elek­tro­nic­ká auk­cia, nie je to v po­riad­ku," mys­lí si Vi­gaš. Pod­ľa Úra­du pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie je to v sú­la­de s pra­vid­la­mi. "Je to prí­pus­tné, po­kiaľ sú to sa­mos­tat­né sub­jek­ty," vy­svet­lil ho­vor­ca úra­du Ján Maž­gút.

Spo­loč­nosť ZTS Elek­tro­ni­ka má na sta­ros­ti aj servis po­li­caj­ných ra­da­rov. Na jar mi­nu­lé­ho ro­ka uzav­re­li s fir­mou zmlu­vu, pod­ľa kto­rej za­bez­pe­čí naj­bliž­šie šty­ri ro­ky servis a op­ra­vu po­li­caj­ných ra­da­rov v maximál­nej hod­no­te 720-ti­síc eur. Den­ník Sme pri­po­mí­na, že zá­kaz­ky pre ZTS Elek­tro­ni­ku eš­te z čias pr­vej vlá­dy Ro­ber­ta Fi­ca pre­ve­ro­va­la in­špek­cia mi­nis­ter­stva za mi­nis­tra Da­nie­la Lip­ši­ca (NO­VA). Re­zort vte­dy po­dal aj tres­tné ozná­me­nie pre po­doz­re­nie zo zvý­hod­ne­nia fir­my v ten­dri na la­se­ro­vé ra­da­ry, jed­né­ho za­mes­tnan­ca pre­pus­ti­li, prí­pad je ale ne­do­rie­še­ný.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter