Business Wall of Fame pozná svojich víťazov

Slo­vak Te­le­kom aj po uve­de­ní Ap­li­kač­né­ho ob­cho­du pok­ra­ču­je v hľa­da­ní ďal­ších ap­li­ká­cií, kto­ré bu­dú po­má­hať na­šim zá­kaz­ní­kom v ich biz­ni­se. V rám­ci úpl­ne no­vej sú­ťa­že Bu­si­ness Wall of Fa­me, za­stre­še­nej sku­pi­nou Deutsche Te­le­kom, kto­rá sa ko­na­la v šies­tich kra­ji­nách (Chor­vát­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Ma­ďar­sko, Poľ­sko, Slo­ven­sko a Ru­mun­sko), vy­bra­li ap­li­ká­cie, kto­ré zjed­no­du­šia pod­ni­ka­nie ma­lým a stred­ným fir­mám.

Od­bor­ná po­ro­ta vy­bra­la ví­ťa­zov spo­me­dzi tých sú­ťa­žia­cich, kto­rí zís­ka­li naj­väč­ší po­čet hla­sov zo stra­ny ve­rej­nos­ti a fi­riem. Ce­ny za kon­cep­cie naj­lep­ších ap­li­ká­cií bo­li lá­ka­vé - rek­lam­ná kam­paň v hod­no­te 30 000 €, par­tner­stvá s plat­for­ma­mi Te­le­kom­Cloud Mar­ket­pla­ces, mož­nosť in­ves­tí­cie vo vý­ške 80 000 € od pod­ni­ka­teľ­ské­ho in­ku­bá­to­ra hub:raum v Kra­ko­ve.

Pr­vú ce­nu na Slo­ven­sku vy­hra­la ap­li­ká­cia Ze­le­ná poš­ta, kto­rá umož­ňu­je on-li­ne od­osie­la­nie kla­sic­kých poš­to­vých zá­sie­lok bez nut­nos­ti náv­šte­vy poš­ty. Pod­ni­ka­te­lia si mô­žu pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie ne­chať vy­tla­čiť, za­ba­liť do obál­ky a po­dať na poš­te ich zá­siel­ky. Prí­jem­com na­vy­še po­nú­ka mož­nosť re­gis­trá­cie na elek­tro­nic­ké do­ru­čo­va­nie.

Na dru­hom mies­te sa umies­tni­la ap­li­ká­cia Dri­ve­Bizz, kto­rá ok­rem pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vé­ho rie­še­nia CRM po­nú­ka nás­tro­je na e-mai­lo­vý mar­ke­ting a sprá­vu do­ku­men­tov.

Tre­tie mies­to ob­sa­di­la ap­li­ká­cia Kee­pi, kto­rá umož­ňu­je on-li­ne a jed­no­du­cho viesť le­gis­la­tív­ne správ­ne úč­tov­níc­tvo živ­nos­tní­kom, pod­ni­ka­te­ľom a úč­tov­ným spo­loč­nos­tiam.

Všet­ky tri ví­ťaz­né ap­li­ká­cie bu­dú onedl­ho umies­tne­né v Ap­li­kač­nom ob­cho­de Slo­vak Te­le­kom.

Špe­ciál­nu ce­nu po­ro­ty zís­ka­la ap­li­ká­cia Li­ve­cha­too, kto­rá pod­ni­ka­te­ľom za­bez­pe­čí pria­my kon­takt s náv­štev­ník­mi ich webov for­mou če­tu.

Vy­vr­cho­le­ním ce­lej sú­ťa­že bo­lo po­du­ja­tie us­ku­toč­ne­né pod pat­ro­ná­tom spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, kto­ré sa za účas­ti or­ga­ni­zá­to­rov a ví­ťa­zov sú­ťa­že zo všet­kých 6 kra­jín us­ku­toč­ni­lo v reš­tau­rá­cii Hrad na Bra­tis­lav­skom hra­de. Na po­du­ja­tie bo­li poz­va­ní aj ví­ťa­zi spo­me­dzi pod­po­ro­va­te­ľov ví­ťaz­ných ap­li­ká­cií, kto­rí si ako ce­nu od­nies­li mar­ke­tin­go­vú kam­paň v prís­luš­nej kra­ji­ne v hod­no­te 10 000 €.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na ad­re­se www.wallof­bu­si­ness.com.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter