Posledná vhodná chvíľa na vianočné nákupy: Niektoré e-shopy začínajú dvíhať ceny

Prie­mer­né ce­ny to­va­ru sa v e-sho­poch v sú­čas­nos­ti lí­šia až o 2,9 %. Na lep­šiu pred­sta­vu, ide o hod­no­tu vy­ššiu, než je ne­raz mar­ža ob­chod­ní­kov. Vy­plý­va to zo štvrťroč­né­ho pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Kar­sa Tech­no­lo­gies, kto­rá sle­do­va­la vy­bra­né inter­ne­to­vé ob­cho­dy za­me­ra­né na pre­daj elek­tro­ni­ky. Od­bor­ní­ci ďa­lej upo­zor­ňu­jú, že v sú­čas­nos­ti za­čí­na­jú ob­cho­dy pos­tup­ne dví­hať ce­ny po­nú­ka­ných pro­duk­tov.

Ide o kaž­do­roč­ný ťah, kto­rým sa prip­ra­vu­jú na via­noč­nú se­zó­nu. Prá­ve po­čas pos­led­né­ho kvar­tá­lu to­tiž tra­dič­ne do­chá­dza v inter­ne­to­vých ob­cho­doch k vý­raz­né­mu ná­ras­tu ob­je­mu ná­ku­pov. Tr­žby za spo­mí­na­né ob­do­bie zod­po­ve­da­jú až 70 % prie­mer­ných roč­ných ob­ra­tov e-sho­pov.

Po­rov­na­nie inter­ne­to­vých ob­cho­dov uká­za­lo po­mer­ne zá­sad­né od­chýl­ky v prie­mer­ných ce­nách to­va­ru. Per­cen­tuál­ny roz­diel cien me­dzi pr­vým a pos­led­ným e-sho­pom pred­sta­vo­val 2,9 %. Ta­ký­to roz­diel či­ní v ob­las­ti elek­tro­ni­ky čas­to väč­šiu su­mu, než je mar­ža ob­cho­du.

Zá­sad­né ce­no­vé roz­die­ly sa e-sho­py sna­žia vy­vá­žiť pri­da­nou hod­no­tou, kto­rú pred­sta­vu­jú ďal­šie služ­by, kto­ré pris­pie­va­jú k cel­ko­vé­mu kom­for­tu zá­kaz­ní­ka. Po­kiaľ ich inter­ne­to­vý ob­chod nas­ta­ví správ­ne, mô­že ísť o veľ­mi účin­ný nás­troj na boj s kon­ku­ren­ciou.

Me­dzi dô­le­ži­té služ­by, kto­rý­mi sa zá­kaz­ní­ci pri vý­be­re ob­cho­du ria­dia, pat­rí nap­rík­lad predĺže­nie zá­ru­ky nad do­bu dvoch ro­kov, predĺže­nie ter­mí­nu mož­nos­ti vrá­tiť to­var ale­bo ga­ran­cia okam­ži­tej vý­me­ny chyb­né­ho to­va­ru. Svo­ju úlo­hu hrá aj roz­sah vý­daj­ných miest a rôz­ne mož­nos­ti do­ru­če­nia pro­duk­tu, pou­ží­va­te­lia pod­ľa ne­ho dob­re rea­gu­jú aj na ver­nos­tné sys­té­my či zľa­vo­vé ku­pó­ny.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter