Školy konečne dostanú rýchlejšie pripojenie na internet

Ma­ter­ské, zá­klad­né a stred­né ško­ly by ma­li zís­kať rých­ly a za­bez­pe­če­ný on-li­ne prís­tup k di­gi­tál­ne­mu vzde­lá­va­cie­mu ob­sa­hu. Ako in­for­mu­je ho­vor­ky­ňa mi­nis­ter­stva škol­stva Beá­ta Du­pa­ľo­vá Ksen­zsig­ho­vá, mi­nis­ter­stvo chce v ško­lách rých­lej­ší inter­net, aby sa zvý­ši­la efek­ti­vi­ta vy­uží­va­nia di­gi­tál­nych po­mô­cok.

Mi­nis­ter škol­stva Pe­ter Pelleg­ri­ni (Smer-SD) a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ná­rod­nej agen­tú­ry pre sie­ťo­vé a elek­tro­nic­ké služ­by (NA­SES) Ras­tis­lav Ja­no­ta pre­to pod­pí­sa­li me­mo­ran­dum o spo­lup­rá­ci v tej­to ob­las­ti.

„Vy­ba­ve­nie žia­kov a uči­te­ľov slo­ven­ských škôl tech­nic­ký­mi za­ria­de­nia­mi je už dnes mier­ne nad prie­me­rom EÚ. Žiaľ, mie­ra a rých­losť dnes pou­ží­va­né­ho pri­po­je­nia na ško­lách ne­pos­ta­ču­je na to, aby uči­te­lia a žia­ci napl­no vy­uží­va­li prí­no­sy di­gi­tál­ne­ho vzde­lá­va­cie­ho ob­sa­hu," ho­vo­rí Pelleg­ri­ni.

Kon­cept pri­po­je­nia škôl k inter­ne­tu uva­žu­je o vý­kon­nom WiFi pri­po­je­ní, pri­čom žia­ci i uči­te­lia by moh­li vy­uží­vať aj svo­je vlas­tné za­ria­de­nia, te­da nap­rík­lad tab­le­ty či no­te­boo­ky. Obe stra­ny hľa­da­jú mož­nos­ti, ako za­čať s pi­lot­ným pro­jek­tom na vy­bra­ných ško­lách eš­te v tom­to ro­ku. Všet­ky ško­ly by po­tom moh­li byť v prí­pa­de ús­pe­chu pi­lot­né­ho pro­jek­tu pri­po­je­né v rám­ci ná­rod­né­ho pro­jek­tu fi­nan­co­va­né­ho zo štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ.

Me­mo­ran­dum vznik­lo v sú­la­de s Kon­cep­ciou in­for­ma­ti­zá­cie a di­gi­ta­li­zá­cie re­zor­tu škol­stva s vý­hľa­dom do ro­ku 2020, kto­rá de­fi­nu­je pot­re­bu di­gi­ta­li­zá­cie učeb­né­ho ob­sa­hu, dos­tup­né­ho ško­lám a pred­škol­ským za­ria­de­niam cez vzdia­le­ný ši­ro­ko­pás­mo­vý prís­tup.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter