Poznáme výsledky z udeľovania slovenských počítačových „Oskarov“ za rok 2014!

Na spo­lo­čen­skom ve­če­re IT GA­LA sa vo štvr­tok 25.9. 2014 od­ov­zdá­va­li pres­tíž­ne oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2014. Ce­ny ude­ľu­je ne­for­mál­ne zdru­že­nie slo­ven­ských žur­na­lis­tov a čle­nov pro­fe­sij­ných zdru­že­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia tých­to pres­tíž­nych oce­ne­ní pok­ra­ču­je už štr­nás­ty rok.

Cie­ľom je zhod­no­tiť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty a pro­duk­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku. Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 200 osob­nos­tí, fi­riem, pro­duk­tov a pro­jek­tov z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie pia­tich osob­nos­tí, pia­tich fi­riem, pia­tich pro­duk­tov a pia­tich pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2014 sa ví­ťa­zom stal Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, ANTIK Te­le­com s.r.o. a ANTIK Tech­no­lo­gy s.r.o.
Pra­co­val na di­zaj­ne ANTIK set-top boxov pre scram­bling v ana­ló­go­vom te­le­víz­nom káb­lo­vom pre­no­se, na hla­so­vých služ­bách cez coax, prip­ra­vo­val inter­ak­tív­ne te­le­texto­vé hry a po­dob­ne. Expe­ri­men­to­val so zob­ra­zo­va­ním webo­vých strá­nok cez te­le­text po­mo­cou DTMF to­no­vej voľ­by na tra­dič­nom ana­ló­go­vom te­le­fón­nom sys­té­me, kto­rý sa po­va­žu­je za pred­chod­cu dneš­né­ho inter­ne­tu v te­le­ví­zii. 

PF__9305.jpg

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný biz­nis za­čal vy­uži­tím hyb­rid­nej 2,4GHz bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie a káb­lo­vé­ho et­her­ne­tu vo veľ­kých obyt­ných zó­nach mes­ta. lgor Kol­la vy­vi­nul špe­ciál­ny di­zajn tech­no­ló­gie ste­reo­fo­toa­pa­ra­tov a pre­no­su vi­dea, kto­ré bo­li pou­ži­te na kon­tro­lu ro­bo­tov v pre­vádz­ke spra­cú­va­jú­cej nuk­leár­ne od­pa­dy. Po­die­ľal na vý­skum­nom pro­jek­te vý­vo­ja vi­zua­li­zá­cie ske­no­va­nia moz­gu a tech­no­ló­gie na lo­ka­li­zá­ciu ná­do­rov. Je vi­zio­ná­rom IPTV, kto­rý sa ne­bo­jí my­slieť od­váž­ne a dob­re ná­pa­dy reali­zo­vať s dô­ra­zom skôr na vy­ššiu pri­da­nú hod­no­tu než vy­so­kú fi­nan­čnú náv­rat­nosť in­ves­tí­cie.

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2014 sa ví­ťa­zom sta­la spo­loč­nosť RES­CO spol. s r.o.
Vlaj­ko­vým pro­duk­tom spo­loč­nos­ti Res­co je mo­bil­ná CRM ap­li­ká­cia, kto­rú ce­los­ve­to­vo vy­uží­va viac ako 600 fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov a de­siat­ky ti­síc pou­ží­va­te­ľov. Všet­ky pro­duk­ty Res­co sa pre­dá­va­jú ce­los­ve­to­vo (s naj­väč­ší do­py­tom v se­ver­nej Ame­ri­ke a zá­pad­nej Euró­pe), pri­čom po­mer z hla­dis­ka tr­žieb 99% pred­sta­vu­je za­hra­nič­ný export.

PF__9346.jpg

Pro­duk­ty Res­co vy­uží­va­jú or­ga­ni­zá­cie ako ako sú Co­ca­Co­la, Uni­le­ver, Sam­sung, NA­SA, U.S. Ar­my, CERN ale aj zdra­vot­níc­ke kli­ni­ky, ha­sič­ský zbor v Os­lo, Čer­ve­ný kríž vo Veľ­kej Bri­tá­nii či si­ro­ti­nec na Hai­ti. Spo­loč­nosť Res­co sa sta­la jed­ným z ce­los­ve­to­vých líd­rov vo vý­vo­ji cross-plat­for­mo­vých mo­bil­ných rie­še­ní, zná­mym vo sve­te ako pr­vo­tried­ny tech­no­lo­gic­ký par­tner, pri­čom ide o čis­to slo­ven­skú fir­mu, kto­rej ce­lý vý­voj pro­duk­tov pre­bie­ha na Slo­ven­sku. Res­co je dô­ka­zom, že i ma­lá fir­ma zo Slo­ven­ska sa do­ká­že pre­sa­diť na vy­so­ko-kon­ku­ren­čnom a ob­čas tur­bu­len­tnom glo­bál­nom tr­hu.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2014 oce­ne­nie ten­to rok zís­kal pro­jekt Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Dô­ve­ra.
Vďa­ka tej­to ap­li­ká­cii si klient/uží­va­teľ mô­že ako pr­vý na Slo­ven­sku vy­skú­šať mHealth, v kto­rom sa na­chá­dza ná­rod­ný aj Európ­sky preu­kaz pois­ten­ca, je­ho zdra­vot­ná kar­ta, ad­re­sy a ot­vá­ra­cie ho­di­ny le­kár­ní, po­ho­to­vos­tí, SOS kar­ta pr­vej po­mo­ci s naj­dô­le­ži­tej­ší­mi údaj­mi o zdra­vot­nom sta­ve. Ap­li­ká­cia tiež pri­po­me­nie pre­ven­tív­ne pre­hliad­ky, upo­zor­ní na lie­ko­vé inter­ak­cie a in­for­mu­je sa o schvá­le­nej hos­pi­ta­li­zá­cii. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť DÔVE­RA zdra­vot­ná pois­ťov­ňa, a.s.

1_main_notifikacia.png  

V ka­te­gó­rii IT PRO­DUKT ro­ka 2014 sa ví­ťa­zom stal pro­dukt ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty od spo­loč­nos­ti ESET, spol. s r.o.Pro­dukt je ur­če­ný na ochra­nu smar­tfó­nov a tab­le­tov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid pred rôz­nym ty­pom malware. Ob­sa­hu­je mo­du­ly pre An­ti-Phis­hing, An­ti-Theft, Se­cu­ri­ty Audit, SMS&Call fil­ter. Do­te­raz si ho stia­hlo viac ako 4 000 000 pou­ží­va­te­ľov. 

PF__9294.jpg

Ten­to rok po­ro­ta ude­li­la aj špe­ciál­ne oce­ne­nie za ce­lo­ži­vot­ný prí­nos v ob­las­ti IKT a uvied­la tak do sie­ne slá­vy Ju­ra­ja Orav­ca, ve­dú­ce­ho Di­ví­zie rá­dio­ko­mu­ni­ká­cií, Vý­skum­né­ho ús­ta­vu spo­jov, n.o. Ban­ská Bys­tri­ca.

PF__9301.jpg

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Má­rio Le­lov­ský (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), On­drej Mac­ko (PC RE­VUE), Ján Šebo (CTF), Fi­lip Han­ker (Ži­vé.sk), Ivan Ko­pá­čik (ISA­CA), Ľubos­lav Lac­ko (IT­news.sk) a Mar­tin Drob­ný (IN­FOWARE).

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ a IT FIR­MA ro­ka 2014 bo­li ude­le­né 25. sep­tem­bra 2014 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, IN­FOWARE, WINK a por­tá­lu IT­news.sk.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter