Freelance Fest – prvý festival pre freelancerov na Slovensku

freelance-fest.png No­vý for­mát po­du­ja­tia ur­če­ný pre pro­fe­sio­ná­lov na voľ­nej no­he s cie­ľom vy­me­niť si skú­se­nos­ti, na­čer­pať in­špi­rá­ciu a dis­ku­to­vať o rie­še­niach z praxe. To je pi­lot­ný roč­ník Freelan­ce fes­tu, kto­rý sa us­ku­toč­ní 3. - 4. ok­tób­ra 2014 v pries­to­roch Con­nect na Pá­rič­ko­vej 18 v Bra­tis­la­ve.

Freelan­ce Fest spo­jí pred­náš­ky, wor­ksho­py, dis­ku­sie a ob­chod­né kon­zul­tá­cie do fes­ti­va­lo­vej po­do­by. Pre­po­jí freelan­ce­rov z ob­las­ti di­zaj­nu, webo­vých rie­še­ní, co­pywri­tin­gu, fo­to & vi­deo, on-li­ne mar­ke­tin­gu a ďal­ších a pri­ne­sie im mož­nosť ot­vo­re­ne dis­ku­to­vať o rie­še­niach, kto­ré v praxi (ne)fun­gu­jú. Vďa­ka množ­stvu poz­va­ných hos­tí bu­dú mať pod­ni­ka­te­lia pô­so­bia­ci na voľ­nej no­he mož­nosť doz­ve­dieť sa no­vé prak­tic­ké in­for­má­cie a vy­po­čuť si in­špi­ra­tív­ne prí­be­hy. Prog­ram ot­vo­rí Ro­bert Vlach, za­kla­da­teľ naj­väč­šie­ho por­tá­lu pre freelan­ce­rov v Čes­kej re­pub­li­ke na­vol­ne­no­ze.cz.

Náv­štev­ní­ci sa mô­žu te­šiť na pred­náš­ky Pri­ce = Cash = Sur­vi­val, Ako im­pro­vi­zo­vať a za­ro­biť na tom, Op­ti­ma­li­zá­cia da­ní a od­vo­dov pre freelan­ce­rov či Ko­niec prok­ras­ti­ná­cie a na wor­ksho­py Znač­ko­vý frý­lensr - fešn ne­bo mas­thev?, Ako ne­mať nú­dzu o klien­tov, ak si freelan­cer, On-pa­ge SEO pre te­ba a tvo­jich klien­tov ale­bo Ako si vy­bu­do­vať a udr­žať sys­tém se­ba­ria­de­nia a ďal­šie. Sprie­vod­ný prog­ram sa po­ne­sie v uvoľ­ne­nej fes­ti­va­lo­vej at­mos­fé­re so za­me­ra­ním na networ­king.

Freelan­ce Fest sa za­čne v pia­tok 3. ok­tób­ra o 18:00 v pries­to­roch Con­nect v bra­tis­lav­skej Cver­nov­ke (Sta­rá pra­dia­reň, 3. posch.). V so­bo­tu 4. ok­tób­ra od 9:00 bu­de pre­bie­hať fes­ti­va­lo­vý prog­ram až do ve­čer­ných ho­dín. Vstu­pen­ky a ďal­šie fes­ti­va­lo­vé in­for­má­cie náj­de­te na www.freelan­ce­fest.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter