IT GALA 2014 – cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu

Aso­ciá­cia Fó­rum pre ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, aso­ciá­cia ITAS a PC Re­vue zria­di­li oce­ne­nie za naj­lep­šiu di­plo­mo­vú prá­cu in­ži­nierske­ho štú­dia pod náz­vom IN­ŽI­NIERSKA CE­NA. Jej pred­me­tom je ce­loš­tát­na ce­na za naj­lep­šiu in­ži­niersku di­plo­mo­vú prá­cu fa­kúlt uni­ver­zít na Slo­ven­sku v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Ce­na sa ude­ľu­je pr­vý krát za aka­de­mic­ký rok 2013/2014 pros­tred­níc­tvom od­bor­nej po­ro­ty. Cel­ko­vo ude­li­la po­ro­ta 4 ce­ny.

Pr­vú ví­ťaz­nú in­žniersku ce­nu za naj­lep­šiu di­plo­mo­vú prá­cu ude­li­la po­ro­ta päť­člen­ná po­ro­ta za prá­cu:

1. Mo­bil­ný te­le­fón ako in­te­li­gent­ný di­aľ­ko­vý ov­lá­dač troj­roz­mer­né­ho pries­to­ru, autor Ma­roš Ur­ban­čok zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve, Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií

Ďal­šie tri čes­tné uz­na­nia ude­li­la od­bor­ná po­ro­ta za tie­to di­plo­mo­vé prá­ce:

1. Fa­cial Mo­tion Cap­tu­re, autor Bc. Pe­ter Ka­jan zo Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne, Elek­tro­tech­nic­ká fa­kul­ta
2. Spra­co­va­nie ob­ra­zu- roz­poz­ná­va­nie ty­pu au­ta
, autor Bc. Ro­man Ba­du­ra zo Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne, Fa­kul­ta ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky
3. Roz­poz­ná­va­nie ná­kup­ných bloč­kov po­mo­cou mo­bil­né­ho za­ria­de­nia,
autor Bc. An­ton Svet­lo­šák zo Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne, Fa­kul­ta ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky

Všet­kým oce­ne­ným auto­rom, kto­rý­mi sú Ing. Ma­roš Ur­ban­čok, Ing. Pe­ter Ka­jan, Ing. Ro­man Ba­du­ra, Ing. An­ton Svet­lo­šák bu­dú ude­le­né fi­nan­čné od­me­ny. Zá­me­rom ude­ľo­va­nia ce­ny je mo­ti­vá­cia k sú­ťa­že­niu zvy­šo­va­ním kva­li­ty di­plo­mo­vých prác a tým ve­de­nie ku kva­lit­nej príp­ra­ve mla­dej ge­ne­rá­cie v ob­las­ti elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií. Od­bor­ným ga­ran­tom oce­ne­nia sú vy­bra­ní zá­stup­co­via Fó­ra pre ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie.

Or­ga­ni­zač­ne a fi­nan­čne oce­ne­nie za­bez­pe­ču­je aso­ciá­cia ITAS. Me­dia­li­zá­ciu oce­ne­nia za­bez­pe­ču­je PC RE­VUE. Ce­na sa bu­de ude­ľo­vať kaž­do­roč­ne. Pr­vé ude­ľo­va­nie cien za aka­de­mic­ký rok bu­de 25.sep­tem­bra 2014 na kon­fe­ren­cii IT SU­MIT 2014 v Bra­tis­la­ve. Ďal­šie ude­ľo­va­nie cien bu­de reali­zo­va­né ob­vyk­le pri príl­eži­tos­ti ot­vo­re­nia aka­de­mic­ké­ho ro­ku.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter