Videozáznam: Konferencia IT SUMMIT 2014 o horúcich témach v IT

ITAS a Di­gi­tal Vi­sions prip­ra­vi­li ďal­ší roč­ník kon­fe­ren­cie IT Sum­mit 2014, kto­rá pok­ra­ču­je v tra­dí­cii ne­zá­vis­lých ne­ko­mer­čných kon­fe­ren­cií s cie­ľom pos­kyt­núť pries­tor na dis­ku­siu o ak­tuál­nych té­mach IT prie­mys­lu v SR.

Má­te mož­nosť sle­do­vať zá­znam z kon­fe­ren­cie IT SUM­MIT 2014. Klik­nu­tím na player, kto­rý je umies­tne­ný niž­šie v tom­to člán­ku sa spus­tí zá­znam z kon­fe­ren­cie IT SUM­MIT 2014. Ži­vé vy­sie­la­nie pre­bie­ha­lo vo štvr­tok 25. 9. 2014 prib­liž­ne od 08.20 h do 13.45 h. V poo­bed­ňaj­ších ho­di­nách pri­ne­sie­me aj pria­my pre­nos z od­ov­zdá­va­nia po­čí­ta­čo­vých „Os­ka­rov" - IT GA­LA 2014.


Prog­ram kon­fe­ren­cie IT SUM­MIT 2014:


8:30 - 9:00

Pe­ter Pelleg­ri­ni, Mi­nis­ter škol­stva
Ro­bert Fo­gel, Prin­ci­pal Edu­ca­tion Ar­chi­tect, In­tel Cor­po­ra­tion

9:00 - 9:10

Ná­rod­ná koa­lí­cia pre di­gi­tál­ne pra­cov­né po­zí­cie

9:10 - 9:20

Od­ov­zdá­va­nie ES­KILLS / In­ži­nierska ce­na (ITAS, CTF, Di­gi­tal Vi­sions)

9:25- 9:50

Reali­ta slo­ven­ských pro­jek­tov / Od­po­rú­ča­nia pre ďal­šie ob­do­bia

10:00 - 10:35

Ak­tuál­na le­gis­la­tí­va (zá­kon o da­ní z príj­mu, Od­pa­dy a Autor­ský zá­kon)

10:40 - 11:10

WATI­FY - Zvy­šo­va­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­tí na­šich fi­riem po­mo­cou IKT - Naj­väč­šie nás­tra­hy a prob­lé­my, kto­ré v tom­to pro­ce­se tre­ba pre­ko­nať

11:15 - 11:50

Vý­voj IT tr­hu na Slo­ven­sku i vo sve­te z poh­ľa­du čí­siel i ľu­dí v po­da­ní tra­dič­ných par­tne­rov ako IDC, či Hay Group

11:55 - 12:30

Vý­skum a vý­voj na Slo­ven­sku - Teória a prax

12:35 - 13:10

Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti

13:15 - 13:35

Sha­red Servic­es Cen­trá - je nás tak­mer 40.000 - čo ďa­lej?
(škol­stvo - čo pre nás uro­bí­te / reali­ta vs. pot­re­ba tr­hu a pre­čo sú SSC na Slo­ven­sku v oh­ro­ze­ní)

Re­gis­trá­cia: http://itas.sk


Pria­my pre­nos z kon­fe­ren­cie IT SUM­MIT:Po­du­ja­tie IT SUM­MIT or­ga­ni­zač­ne za­bez­pe­ču­je ITAS a Di­gi­tal Vi­sions. Strea­mo­va­ný pria­my pre­nos za­bez­pe­ču­je fir­ma B4B Tech­no­lo­gies.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter