Naživo: Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“ 2014 už dnes!

Sle­duj­te aj vy spo­lo­čen­ský ve­čer IT GA­LA 2014 na­ži­vo. Na ga­la­ve­če­re sa od­ov­zdá­va­jú pres­tíž­ne oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­JEKT a IT PRO­DUKT ro­ka 2014. Cie­ľom je oce­niť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť či naj­uni­kát­nej­šie slo­ven­ské pro­duk­ty a naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty reali­zo­va­né v da­nom ro­ku. Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 200 osob­nos­tí, fi­riem a pro­jek­tov z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2014 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
Igor Kol­la
(ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, ANTIK Te­le­com s.r.o. a ANTIK Tech­no­lo­gy s.r.o.)
Ján Lun­ter
(CEO/CTO, In­no­vat­rics s.r.o.)
Ju­raj Ora­vec
(ve­dú­ci Di­ví­zie rá­dio­ko­mu­ni­ká­cií, Vý­skum­ný ús­tav spo­jov, n.o. Ban­ská Bys­tri­ca)
Sta­nis­lav Ve­reš­vár­sky
(vý­kon­ný ria­di­teľ, člen pred­sta­ven­stva SWAN, a.s., člen pred­sta­ven­stva Da­nu­bia­Tel, a.s.)
Vla­di­mír Ma­touš
(člen pred­sta­ven­stva, Tat­ra ban­ka a.s.)

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2014 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
ANTIK Te­le­com s.r.o.
DA­TA­LAN, a.s.
RES­CO spol. s r.o.
SWAN, a.s.
T-Sys­tems Slo­va­kia, s.r.o.

V ka­te­gó­rii IT PRO­DUKT ro­ka 2014 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci vý­rob­co­via a ich pro­duk­ty:

EMANS - Ma­nu­fac­tu­ring Ope­ra­tions Ma­na­ge­ment
EMANS pok­rý­va veľ­ký roz­sah ria­de­nia vý­rob­ných pod­ni­kov od úrov­ne mon­táž­nych pro­ce­sov cez op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ro­by až po ma­na­žér­ske in­for­mač­né sys­té­my, pod­po­ru ob­cho­du a mar­ke­tin­gu so za­pra­co­va­ný­mi ino­va­tív­ny­mi pr­vka­mi. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť ANA­SOFT APR, spol. s r.o.

ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty
Pro­dukt je ur­če­ný na ochra­nu smar­tfó­nov a tab­le­tov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid pred rôz­nym ty­pom malware. Ob­sa­hu­je mo­du­ly pre An­ti-Phis­hing, An­ti-Theft, Se­cu­ri­ty Audit, SMS&Call fil­ter. Do­te­raz si ho stia­hlo viac ako 4 000 000 pou­ží­va­te­ľov. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť ESET, spol. s r.o.

Glass CRM
Glass CRM je pl­no­hod­not­né clou­do­vé CRM rie­še­nie kom­plet­ne in­teg­ro­va­né s Goog­le Glass tech­no­ló­giou, kde ko­mu­ni­ká­cia me­dzi pou­ží­va­te­ľom a ap­li­ká­ciou pre­bie­ha na zá­kla­de hla­su, pri­čom ov­lá­da­nie je mož­né aj do­ty­ko­vý­mi ges­ta­mi. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť RES­CO spol. s r.o.

sli.do
Sli.do je ino­va­tív­na webo­vá ap­li­ká­cia, kto­rá slú­ži or­ga­ni­zá­to­rom a pred­ná­ša­jú­cim na zvý­še­nie inter­ak­cie na po­du­ja­tiach. Pub­li­ku pri­ná­ša mož­nosť ak­tív­ne sa za­pá­jať pros­tred­níc­tvom hla­so­va­nia a kla­de­nia otá­zok cez mo­bil­né za­ria­de­nia. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť sli.do.

Spee­do­me­ter by Sy­gic
Ap­li­ká­cia upo­zor­ňu­je vo­di­čov na ce­lom sve­te o roz­mies­tne­ní rých­los­tných ra­da­rov a ka­mier na sve­tel­ných kri­žo­vat­kách. V ap­li­ká­cii náj­du pou­ží­va­te­lia aj ak­tuál­ne rých­los­tné li­mi­ty na ces­tách a roz­mies­tne­né ra­da­ry od pré­mio­vých glo­bál­nych do­dá­va­te­ľov. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Sy­gic, a.s.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2014 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci rie­ši­te­lia a ich pro­jek­ty:

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Dô­ve­ra
Vďa­ka tej­to ap­li­ká­cii si klient/uží­va­teľ mô­že ako pr­vý na Slo­ven­sku vy­skú­šať mHealth, v kto­rom sa na­chá­dza ná­rod­ný aj Európ­sky preu­kaz pois­ten­ca, je­ho zdra­vot­ná kar­ta, ad­re­sy a ot­vá­ra­cie ho­di­ny le­kár­ní, po­ho­to­vos­tí, SOS kar­ta pr­vej po­mo­ci s naj­dô­le­ži­tej­ší­mi údaj­mi o zdra­vot­nom sta­ve. Ap­li­ká­cia tiež pri­po­me­nie pre­ven­tív­ne pre­hliad­ky, upo­zor­ní na lie­ko­vé inter­ak­cie a in­for­mu­je sa o schvá­le­nej hos­pi­ta­li­zá­cii. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť DÔVE­RA zdra­vot­ná pois­ťov­ňa, a.s.

Elek­tro­nic­ké služ­by Ná­rod­nej evi­den­cie vo­zi­diel - časť: mo­bil­ná lus­trá­cia ob­ča­nov, dok­la­dov a vo­zi­diel
Cie­ľom pro­jek­tu je urý­chle­nie kon­tro­ly, zní­že­nie ko­rup­cie, zlep­še­nie bez­peč­nos­ti a zvý­še­nie per­cen­ta ob­jas­ne­nia tres­tnej čin­nos­ti pri dop­rav­ných kon­tro­lách na ces­tách. Pro­jekt prih­lá­sil Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia, s.r.o.

Re­gis­ter úč­tov­ných zá­vie­rok
Re­gis­ter úč­tov­ných zá­vie­rok má slú­žiť ako cen­trál­ne mies­to na uk­la­da­nie a zve­rej­ňo­va­nie úč­tov­ných zá­vie­rok, aby úč­tov­né jed­not­ky nep­red­kla­da­li úč­tov­né zá­vier­ky via­ce­rým štát­nym or­gá­nom. Sna­hou je zní­žiť ad­mi­nis­tra­tív­nu zá­ťaž pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia, od­strá­niť dup­li­ci­ty, zvý­šiť dos­tup­nosť úda­jov z úč­tov­ných zá­vie­rok. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Po­sAm, spol. s r.o.

Hla­so­vá Bio­me­tria pre Tat­ra ban­ka, a.s.
Cie­ľom je zvý­še­nie kom­for­tu klien­tov Tat­ra ban­ky - zjed­no­du­še­nie pro­ce­su prih­la­so­va­nia a auten­ti­fi­ká­cie klien­tov a zvý­še­nie efek­tív­nos­ti kon­tak­tné­ho cen­tra DI­ALOG Li­ve. Bio­met­ric­ká tech­no­ló­gia FreeS­peech od spo­loč­nos­ti Nuan­ce za­bez­pe­ču­je auten­ti­fi­ká­ciu klien­tov Tat­ra ban­ka, a.s. iba pros­tred­níc­tvom ich hla­su. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť SOIT­RON, s.r.o.

Príp­ra­va ab­sol­ven­tov s praxou
Cie­ľom je za­ve­de­nie duál­nej for­my vy­ššie­ho od­bor­né­ho vzde­lá­va­nia pre zvý­še­nie prip­ra­ve­nos­ti mla­dých ľu­dí pre sek­tor IKT v re­gió­ne vý­chod­né­ho Slo­ven­ska v spo­lup­rá­ci s par­tner­skou stred­nou ško­lou a ve­rej­nou sprá­vou. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť T-Sys­tems Slo­va­kia, s.r.o.

Buď­te pri tom na­ži­vo. Klik­nu­tím na preh­rá­vač umies­tne­ný niž­šie v tom­to člán­ku sa spus­tí strea­mo­va­ný pria­my pre­nos z ga­la­ve­če­ra IT GA­LA 2014. Ži­vé vy­sie­la­nie bu­de pre­bie­hať 25. 9. 2014 prib­liž­ne od 19.00 h do 22.00 h.

Pria­my pre­nos z po­du­ja­tia IT GA­LA 2014:Po­du­ja­tie IT GA­LA or­ga­ni­zač­ne za­bez­pe­ču­je Di­gi­tal Vi­sions. Strea­mo­va­ný pria­my pre­nos za­bez­pe­ču­je fir­ma B4B Tech­no­lo­gies.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter