Rusko sa pripravuje na štátnu kontrolu internetu v prípade krízy

Rus­ké spra­vo­daj­ské mé­diá in­for­mo­va­li o tom, že Rus­ko plá­nu­je za­bez­pe­če­nie štát­nej kon­tro­ly nad inter­ne­to­vou pre­vádz­kou v kra­ji­ne v prí­pa­de krí­zo­vej si­tuácie, ako je voj­na, ľu­do­vé pov­sta­nie a pod.

O plá­noch na po­sil­ne­nie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti pod­ľa no­vín Ve­do­mos­ti ro­ku­je Bez­peč­nos­tná ra­da Rus­kej fe­de­rá­cie. Me­dzi opat­re­nia pat­rí nap­rík­lad zá­lo­ho­va­nie pre prí­pad, že by Rus­ko bo­lo od­re­za­né od inter­ne­tu. Kra­ji­na sa to­tiž v sú­čas­nos­ti do znač­nej mie­ry spo­lie­ha na za­hra­nič­ný hos­ting webo­vých strá­nok.

Pod­ľa mi­nis­tra ko­mu­ni­ká­cií Ni­ko­la­ja Ni­ki­fo­ro­va sa Rus­ko mu­sí pris­pô­so­biť „jed­nos­tran­nej re­či san­kcií". „Za tých­to pod­mie­nok pra­cu­je­me na sce­ná­ri, pri kto­rom sa na­ši cte­ní par­tne­ri náh­le roz­hod­nú od­po­jiť nás od inter­ne­tu."

Od­bor­ní­ci os­lo­ve­ní re­dak­ciou Ve­do­mos­ti sa vy­jad­ri­li, že niek­to­rý fe­de­rál­ny or­gán, napr. Ros­svjaz, kto­rý má na sta­ros­ti ko­mu­ni­ká­ciu, by mo­hol prev­ziať sprá­vu inter­ne­to­vých do­mén s kon­cov­kou .ru ale­bo .rf.

Nie je jas­né, ako by prís­nej­šia kon­tro­la štá­tu nad webo­vou infra­štruk­tú­rou v Rus­ku ov­plyv­ni­la vzťa­hy s or­ga­ni­zá­ciou ICANN, kto­rá síd­li v USA a ria­di inter­ne­to­vé do­mé­ny na me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni.

Pod­ľa server­a Ga­ze­ta.ru uva­žu­jú rus­ké or­gá­ny o zdru­žo­va­ní pri­po­je­ní k inter­ne­tu v kra­ji­ne do veľ­kých uz­lov, kto­ré by sa da­li ľah­šie sle­do­vať.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter