HP a EMC rokujú o možnej fúzii. V hre sú však aj ďalší hráči

Spo­loč­nosť EMC strá­vi­la tak­mer rok dis­ku­sia­mi o fú­zii s Hewlett-Pac­kard a te­raz vo svet­le oča­ká­va­né­ho od­cho­du jej šé­fa Joa Tuc­ci­ho zva­žu­je svo­je mož­nos­ti.

S in­for­má­ciou pri­šiel den­ník Wall Street Jour­nal. Roz­ho­vo­ry o fú­zii sa skon­či­li onedl­ho po tom, čo sa obom stra­nám ne­po­da­ri­lo zhod­núť na fi­nan­čnom vy­rov­na­ní a ob­ja­vi­li sa aj oba­vy, že by ak­cio­ná­ri ob­chod neschvá­li­li. Pod­ľa WSJ tak nie je jas­né, či dis­ku­sia bu­de aj na­ďa­lej pok­ra­čo­vať.

Ke­by spo­je­nie s HP preš­lo, mu­se­lo by ísť o „spo­je­nie dvoch rov­ných sub­jek­tov" s tým, že Tuc­ci by sa ujal kres­la pred­se­du pred­sta­ven­stva a šéf­ka HP Meg Whit­ma­no­vá by na­ďa­lej vied­la ce­lú no­vo vznik­nu­tú spo­loč­nosť, na­pí­sal WSJ. Fú­zia EMC a HP by bo­la tou naj­väč­šou v tech­no­lo­gic­kom od­vet­ví za pos­led­ných nie­koľ­ko ro­kov - kom­bi­no­va­ná tr­ho­vá ka­pi­ta­li­zá­cia oboch fi­riem pred­sta­vu­je tak­mer 130 mi­liárd do­lá­rov. Z to­ho dô­vo­du by aj ce­lá tran­sak­cia po­dlie­ha­la schvá­le­niu re­gu­lá­to­rov tak v USA, ako aj v Európ­skej únii a v Ázii.

Ako ďa­lej uvá­dza WSJ, EMC v mi­nu­los­ti vie­dlo roz­ho­vo­ry aj s Dellom, aj keď v tom­to prí­pa­de by spo­je­nie pre­beh­lo tak, že by Dell v pl­nej mie­re prev­zal EMC. „EMC v sú­la­de so svo­jou dl­ho­do­bou po­li­ti­kou špe­ku­lá­cie ne­ko­men­tu­je," uvied­la ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti pre WSJ. Dell ani HP sa k ce­lej ve­ci ne­vy­jad­ri­li.

EMC pri je­ho vy­jed­ná­va­ní ra­dí ban­ka JP Mor­gan Cha­se a ďal­ší­mi po­ten­ciál­ny­mi kan­di­dát­mi na fú­ziu ale­bo prev­za­tie sú údaj­ne Cis­co a Orac­le. Pre Cis­co by in­teg­rá­cia slu­žieb EMC do je­ho vlas­tných vý­rob­kov bo­la po­mer­ne jed­no­du­chá, pre­to­že si ok­rem jed­nej vý­nim­ky obe fir­my v ni­čom ne­kon­ku­ru­jú. V prí­pa­de Orac­lu nie je is­té, či by sa je­ho pred­sta­ven­stvu chce­lo do ďal­šej ak­vi­zí­cie.

Skôr v tom­to ro­ku zís­kal v EMC veľ­ký po­diel he­džo­vý fond Elliott Ma­na­ge­ment, kto­rý te­raz tla­čí na ve­de­nie spo­loč­nos­ti, aby pod­nik­lo zme­ny. Elliott Ma­na­ge­ment žia­da nap­rík­lad to, aby bo­la od ce­lej spo­loč­nos­ti od­de­le­ná di­ví­zia VMware, kto­rej je EMC ma­jo­rit­ným vlas­tní­kom. EMC sa ok­rem iné­ho za­obe­rá spra­co­va­ním veľ­kých ob­je­mov dát kor­po­rá­cií a pos­ky­tu­je aj úlož­ný pries­tor v clou­de. V up­ly­nu­lom štvrťro­ku EMC ozná­mi­lo príj­my vo vý­ške 5,9 mi­liar­dy do­lá­rov, čo je v po­rov­na­ní s tým is­tým ob­do­bím mi­nu­lé­ho ro­ka ná­rast o päť per­cent. Po uve­rej­ne­ní člán­ku vo Wall Street Jour­nal ak­cie EMC mier­ne po­sil­ni­li.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter