S vyžadovaním eID na podporu e-petícií nesúhlasí ani splnomocnenec vlády a MF SR

Or­ga­ni­zá­to­ri hro­mad­nej pri­po­mien­ky ve­rej­nos­ti, kto­rú stih­lo za ne­ce­lých 7 dní pod­po­riť 2500 ob­ča­nov, ví­ta­jú niek­to­ré zá­sad­né pri­po­mien­ky spl­no­moc­nen­ca a MF SR, žia­da­jú spo­loč­né pre­ro­ko­va­nie pri­po­mie­nok.

K návr­hu no­ve­ly pe­tič­né­ho zá­ko­na pred­lo­ži­li v pos­led­ný deň pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia (v stre­du 17. sep­tem­bra) zá­sad­né pri­po­mien­ky aj mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií, spl­no­moc­ne­nec vlá­dy pre roz­voj ob­čian­skej spo­loč­nos­ti a mi­nis­ter­stvo vnút­ra. (Zdroj: https://lt.jus­ti­ce.gov.sk)

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií v pri­po­mien­ke upo­zor­ňu­je, že vlas­tne­nie eID „nie je po­vin­né" pod­ľa plat­nej le­gis­la­tí­vy a je­ho vy­nu­co­va­nie pri elek­tro­nic­kých pe­tí­ciách po­va­žu­je za „ob­me­dzu­jú­ce a dis­kri­mi­nač­né". Vzhľa­dom na 3-roč­né pre­chod­né ob­do­bie zá­ko­na o eGo­ver­nmen­te žia­da mi­ni­mál­ne do­čas­ne dopl­niť al­ter­na­tív­ne spô­so­by na po­dá­va­nie elek­tro­nic­kých pe­tí­cií aj mi­mo Ústred­né­ho por­tá­lu ve­rej­nej sprá­vy. Upo­zor­ňu­je ta­kis­to, že „elek­tro­nic­ké pe­tí­cie sa už v praxi pou­ží­va­jú aj te­raz a fun­gu­jú dob­re".

Úrad spl­no­moc­nen­ca vlá­dy pre roz­voj ob­čian­skej spo­loč­nos­ti navr­hu­je v pri­po­mien­ke mož­nosť pod­po­ry elek­tro­nic­kých pe­tí­cií bez eID za­da­ním fun­kčnej e-mai­lo­vej ad­re­sy a ot­vo­re­ním od­ka­zu URL, kto­rý bu­de pod­po­ro­va­te­ľo­vi e-mai­lom za­sla­ný. Ta­ké­to rie­še­nie navr­hu­je aj hro­mad­ná pri­po­mien­ka ve­rej­nos­ti ako al­ter­na­tí­vu k za­da­niu dá­tu­mu na­ro­de­nia pod­po­ro­va­te­ľa.

Spl­no­moc­ne­nec vlá­dy na roz­diel od hro­mad­nej pri­po­mien­ky ne­na­mie­ta cen­tra­li­zá­ciu všet­kých elek­tro­nic­kých pe­tí­cií na Ústred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy.

Or­ga­ni­zá­to­ri hro­mad­nej pri­po­mien­ky upo­zor­ňu­jú, že pe­tič­né prá­vo pat­rí me­dzi zá­klad­né po­li­tic­ké prá­va ob­ča­nov spo­lu s prá­vom zdru­žo­vať sa, zhro­maž­ďo­vať či prá­vom na slo­bo­du pre­ja­vu a ďal­ší­mi. Cen­tra­li­zá­cia všet­kých elek­tro­nic­kých pe­tí­cií na Ústred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy by zna­me­na­la, že Úrad vlá­dy, kto­rý je je­ho správ­com, bu­de mať v sys­té­me da­ta­bá­zu pod­po­ro­va­te­ľov všet­kých elek­tro­nic­kých pe­tí­cií - od ma­lých elek­tro­nic­kých pe­tí­cií po naj­väč­šie pe­tí­cie. Ta­kú­to da­ta­bá­zu a prís­tup k nej by po­ten­ciál­ne bo­lo mož­né zneu­žiť, pri­čom pred­lo­že­ný návrh ta­ké­to ri­zi­ká ni­ja­ko ne­rie­ši. Zá­ro­veň by v prí­pa­de od­stáv­ky cen­trál­ne­ho por­tá­lu ne­bo­lo mož­né vô­bec or­ga­ni­zo­vať elek­tro­nic­ké pe­tí­cie a ani žiad­ne pe­tí­cie pod­po­ro­vať, čo je znač­né ri­zi­ko v prí­pa­doch pe­tí­cií, kde je roz­ho­du­jú­ci kaž­dý deň.

Elek­tro­nic­ký ob­čian­sky preu­kaz s ak­ti­vo­va­ným či­pom, vy­dá­va­ný v SR od de­cem­bra 2013, má v sú­čas­nos­ti len me­nej ako 5% oby­va­te­ľov SR a ne­mož­no ho pou­ží­vať z mo­bil­ných za­ria­de­ní, ako sú tab­le­ty ale­bo mo­bil­né te­le­fó­ny, z kto­rých bo­lo do­te­raz mož­né elek­tro­nic­ké pe­tí­cie pod­po­ro­vať. EID od ob­ča­na vy­ža­du­je mať k dis­po­zí­cii špe­ciál­nu, má­lo roz­ší­re­nú čí­tač­ku a nain­šta­lo­va­ný špe­ciál­ny sof­tvér. Pou­ží­va­nie eID v SR je za­tiaľ mož­né vý­luč­ne z po­čí­ta­čov s nain­šta­lo­va­ným ko­mer­čným ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows. Pod­po­ra pre App­le OS X a Li­nux už meš­ká viac ako 10 me­sia­cov. Mož­nosť pou­ží­va­nia eID z mo­bil­ných za­ria­de­ní chce MV SR eš­te len ana­ly­zo­vať. Je­ho ma­so­vé roz­ší­re­nie v SR ne­mož­no pred­pok­la­dať v krát­kom ča­se.

Or­ga­ni­zá­to­ri tiež upo­zor­ňu­jú, že po­čet pod­pi­sov v prí­pa­de bež­nej pe­tí­cie ne­má práv­ne účin­ky, ale vy­jad­ru­je len po­li­tic­kú vá­hu pe­tí­cie. Na­vy­še zá­kon s pe­tí­cia­mi všeo­bec­ne nes­pá­ja žiad­ne bez­pros­tred­né práv­ne účin­ky s vý­nim­kou ich pre­ro­ko­va­nia a vy­ba­ve­nia, ne­za­vä­zu­je však prís­luš­ný or­gán pe­tí­cii vy­ho­vieť. Práv­ne účin­ky ma­jú pe­tí­cie s ur­či­tým poč­tom pod­pi­sov iba v prí­pa­de, že sú zá­ro­veň up­ra­ve­né v oso­bit­ných zá­ko­noch (ako nap­rík­lad na vy­hlá­se­nie re­fe­ren­da či pod­po­ru kan­di­dá­tov na pre­zi­den­ta), pri­čom pre ta­ké­to pe­tí­cie hro­mad­ná pri­po­mien­ka ve­rej­nos­ti navr­hu­je prís­nej­šie pod­mien­ky na elek­tro­nic­ký zber úda­jov o pod­po­ro­va­te­ľoch.

Pod­ľa návr­hu no­ve­ly zá­ko­na o pe­tič­nom prá­ve pred­lo­že­né­ho Úra­dom vlá­dy by sa elek­tro­nic­ké pe­tí­cie moh­li reali­zo­vať iba pros­tred­níc­tvom Ústred­né­ho por­tá­lu ve­rej­nej sprá­vy pod­ľa tzv. zá­ko­na o eGo­ver­nmen­te. Zna­me­na­lo by to, že na pod­po­ru elek­tro­nic­kých pe­tí­cií by ob­čan mu­sel pou­ží­vať elek­tro­nic­ký ob­čian­sky preu­kaz (eID) s ak­ti­vo­va­ným či­pom a do­te­raj­šie pe­tí­cie reali­zo­va­né pros­tred­níc­tvom rôz­nych inter­ne­to­vých por­tá­lov by už ne­bo­li po­va­žo­va­né za pe­tí­ciu. Dôs­led­kom ta­kej­to úp­ra­vy by bo­lo vy­tvo­re­nie veľ­kej tech­nic­kej ba­rié­ry pre ob­ča­nov a vý­raz­né zní­že­nie vy­uží­va­nia elek­tro­nic­kých pe­tí­cií mi­ni­mál­ne na ob­do­bie nie­koľ­ko ro­kov.

Na po­rov­na­nie, Európ­ska pe­tí­cia, ini­cia­tí­va ob­ča­nov, kto­rou sa mu­sia za­obe­rať or­gá­ny EÚ, ak ju pod­po­rí mi­lión ob­ča­nov, vy­ža­du­je od pod­po­ro­va­te­ľov v SR iba vy­pl­ne­nie osob­ných úda­jov cez webo­vý for­mu­lár, nie je pot­reb­né žiad­ne pou­ží­va­nie elek­tro­nic­ké­ho ob­čian­ske­ho preu­ka­zu a mož­no ju reali­zo­vať z rôz­nych webo­vých por­tá­lov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter