Štúdia: Pri kúpe auta sa budeme pýtať viac na jeho pripojiteľnosť

Pod­ľa naj­nov­šej štú­die bu­de­me v bu­dúc­nos­ti pri kú­pe no­vé­ho au­ta klásť dô­raz naj­mä na vý­ba­vu, dopl­nky a služ­by sú­vi­sia­ce s pri­po­je­ním na inter­net. Tvr­dí to štú­dia, kto­rá si zob­ra­la pod drob­noh­ľad ná­kup­né sprá­va­nie spot­re­bi­te­ľov.

Pries­kum sa us­ku­toč­nil v le­te toh­to ro­ka v USA, Ne­mec­ku, Bra­zí­lii, Ja­pon­sku a Čí­ne a zú­čas­tni­li sa v ňom mo­to­ris­ti, kto­rí v naj­bliž­ších pia­tich ro­koch za­mýš­ľa­jú kú­pu no­vé­ho au­ta.

Čo pri­nies­la štú­dia:

  • Po­lo­vi­ca všet­kých opý­ta­ných vo­di­čov by vy­me­ni­la svo­ju ob­ľú­be­nú znač­ku za iné po­rov­na­teľ­né auto, ke­by moh­li vy­uží­vať be­ne­fi­ty pri­po­je­né­ho au­ta
  • 72 % mo­to­ris­tov by od­lo­ži­lo ná­kup au­ta o je­den rok, aby si moh­li kú­piť pri­po­je­né auto od svo­jej ob­ľú­be­nej auto­mo­bil­ky
  • Tak­mer dve tre­ti­ny opý­ta­ných vo­di­čov po­va­žo­va­li služ­by spo­je­né s pri­po­je­ným autom za dô­le­ži­tú vý­ba­vu pre svoj bu­dú­ci auto­mo­bil
  • 67 % ame­ric­kých mo­to­ris­tov priz­na­lo, že by si prav­de­po­dob­ne ale­bo s ur­či­tos­ťou prip­la­ti­li za mož­nosť pri­po­jiť auto na inter­net ale­bo služ­by Wi-Fi, ke­by bo­la ta­ká­to mož­nosť

Pries­kum zá­ro­veň uká­zal, aké vy­so­ké je po­ve­do­mie mo­to­ris­tov o služ­bách spo­je­ných s pri­po­je­ný­mi auta­mi. Viac ako 50 % opý­ta­ných poz­na­lo tie­to služ­by:

  • Asis­ten­čné služ­by (74 %)
  • Na­vi­gá­cia a ak­tuál­ne dop­rav­né in­for­má­cie (72 %)
  • Štar­to­va­nie na di­aľ­ku (71 %)
  • Strea­mo­va­nie hud­by (70 %)
  • Pois­tné služ­by a sle­do­va­nie pou­ží­va­nia vo­zid­la (52 %)
  • Wi-Fi hot­spot (50 %)


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter