SAP a Panasonic sa spojili, budú vyhodnocovať pohyb hráčov na ihrisku v reálnom čase

Ana­lý­za špor­to­vých po­du­ja­tí už bu­de mož­ná aj pria­mo po­čas zá­pa­sov. Spo­loč­nos­ti SAP a Pa­na­so­nic sa spo­ji­li, aby vy­vi­nu­li no­vé rie­še­nie, za­lo­že­né na ana­lý­ze vi­dea.

Rie­še­nie je za­lo­že­né na po­zič­ných dá­tach, zís­ka­ných z vi­deo­sof­tvé­ru od Pa­na­so­ni­cu. Pro­to­typ sof­tvé­ru od SAP ich po­čas zá­pa­su spra­co­vá­va a vy­hod­no­cu­je. Pa­na­so­nic špe­ciál­ne na ten­to pro­jekt vy­vi­nul ka­me­ru s vy­so­kým roz­lí­še­ním, po­zos­tá­va­jú­cu zo šty­roch jed­no­tiek umies­tne­ných na konštruk­cii. Ob­raz z nich sa v reál­nom ča­se zmie­ša­va a vy­tvá­ra pa­no­ra­ma­tic­ké 64:9 vi­deo. To­to nas­ta­ve­nie umož­ňu­je si­mul­tán­ne za­zna­me­ná­va­nie ak­cie na ce­lom ih­ris­ku.

Ultra­ši­ro­kouh­lá ka­me­ra sa zvy­čaj­ne spúš­ťa zo stro­pu ale­bo je in­teg­ro­va­ná v streš­nej konštruk­cii šta­dió­na. Je spo­je­ná s po­čí­ta­čom a inter­ne­tom, pri­čom sof­tvér od Pa­na­so­ni­cu zbie­ra geog­ra­fic­ké dá­ta hrá­čov a lop­ty. Sú­bor so su­ro­vý­mi dá­ta­mi sa nás­led­ne pre­ne­sie na plat­for­mu SAP HA­NA, kto­rá geo­dá­ta vy­hod­no­cu­je v 30 po­zí­ciách za se­kun­du. To umož­ní pres­nú ana­lý­zu po­hy­bu hrá­čov a lop­ty v reál­nom ča­se.

Špor­to­vá ana­ly­ti­ka za­lo­že­ná na vi­deu v kom­bi­ná­cii s plat­for­mou SAP HA­NA je sľub­nou al­ter­na­tí­vou k me­tó­de, kto­rá vy­uží­va na zís­ka­va­nie dát sen­zo­ry pri­pev­ne­né k ho­len­ným chrá­ni­čom hrá­čov a k lop­te. To by moh­lo byť zvlášť prí­ťaž­li­vé, keď­že ofi­ciál­ne pra­vid­lá zvy­čaj­ne za­ka­zu­jú no­se­nie sen­zo­rov po­čas fut­ba­lo­vých zá­pa­sov. Pou­ži­tie vi­deo­za­ria­de­ní v blíz­kos­ti ih­ris­ka, kto­ré ne­za­sa­hu­jú do hry, bý­va po­vo­le­né.

Pro­to­typ tej­to spo­loč­nej ini­cia­tí­vy sa pr­vý raz pred­sta­vil v stán­ku Pa­na­so­ni­cu po­čas po­du­ja­tia Inter­na­tio­nal Broad­cas­ting Con­fe­ren­ce, kto­ré sa ko­na­lo v am­ster­dam­skom RAI Cen­tre od 12. do 16. sep­tem­bra 2014.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter