Tržby a zisk spoločnosti Oracle nesplnili očakávania

Ame­ric­ká sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť Orac­le Corp za svoj úč­tov­ný pr­vý kvar­tál kon­čia­ci sa 31. augus­ta vy­ká­za­la tr­žby, kto­ré ne­napl­ni­li oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov. Vý­šku cel­ko­vých tr­žieb poš­ko­dil pok­les tr­žieb za hardware o 7,6 %. Cel­ko­vé tr­žby fir­my za jún až august sa sí­ce zvý­ši­li o 3 % na su­mu 8,6 mld. USD, ale ne­napl­ni­li oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov os­lo­ve­ných v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters, že bu­dú v ob­je­me 8,78 mld. USD. Tr­žby za hardware os­la­bi­li na 1,17 mld. USD.

Čis­tý zisk spo­loč­nos­ti Orac­le Corp za jej úč­tov­ný pr­vý štvrťrok bol na úrov­ni 2,18 mld. USD, či­že 48 cen­tov na ak­ciu. V po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ce­ho úč­tov­né­ho ro­ka tak os­la­bil, keď­že za jún až august 2013 bol vo vý­ške 2,19 mld. USD. Up­ra­ve­ný zisk fir­my za jún až august 2014 bol v su­me 62 cen­tov na ak­ciu. Ana­ly­ti­ci v prie­me­re od­ha­do­va­li, že Orac­le do­siah­ne up­ra­ve­ný zisk 64 cen­tov na ak­ciu.

Orac­le ďa­lej in­for­mo­val, že z fun­kcie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa vo štvr­tok od­stú­pil spo­lu­zak­la­da­teľ Larry Elli­son, kto­rý fir­mu vie­dol 37 ro­kov. Na pos­te šé­fa ho nah­ra­di­li Saf­ra Cat­zo­vá a Mark Hurd. Elli­son však zos­tá­va vo fir­me vo fun­kcii vý­kon­né­ho pred­se­du a tech­no­lo­gic­ké­ho ria­di­te­ľa. Hod­no­ta ak­cií fir­my Orac­le vo štvr­tok ve­čer po uzat­vo­re­ní riad­ne­ho ob­cho­do­va­nia kles­la o 2 % na 40,70 USD za kus.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter