Microsoft pokračuje v prepúšťaní

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­tvá­ra svo­je cen­trum vý­sku­mu a vý­vo­ja v Si­li­con Valley v USA. Je to sú­časť pre­púš­ťa­nia, kto­ré sa dot­kne 2 100 pra­cov­ní­kov. To­to pre­púš­ťa­nie spo­loč­nosť Mic­ro­soft ozná­mi­la vo štvr­tok. Je to ďal­ší krok k to­mu, aby fir­ma spl­ni­la cieľ, kto­rý sta­no­vil no­vý šéf spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Sa­tya Na­del­la. Pod­ľa toh­to cie­ľa by fir­ma ma­la pre­pus­tiť 18 tis. za­mes­tnan­cov, čo pred­sta­vu­je 14 % za­mes­tnan­cov.

Za­tvo­re­nie vý­skum­né­ho la­bo­ra­tó­ria ako pr­ví avi­zo­va­li za­mes­tnan­ci fir­my na so­ciál­nej sie­ti Twit­ter. Spo­loč­nosť Mic­ro­soft tie­to sprá­vy potvr­di­la s tým, že v tom­to cen­tre vý­sku­mu a vý­vo­ja zru­ší 50 pra­cov­ných miest.

Po škr­toch os­ta­ne v ob­las­ti Moun­tain View stá­le za­mes­tna­ných 2 500 pra­cov­ní­kov. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft ďa­lej uvie­dol, že fir­ma svoj vý­skum sús­tre­dí do pra­co­vísk v Red­mon­de, v New Yor­ku a v Bos­to­ne. Štvr­tko­vé pre­púš­ťa­nie sa dot­klo rôz­nych tí­mov v rôz­nych kra­ji­nách.

Mic­ro­soft v Ka­li­for­nii ru­ší 160 pra­cov­ných miest a ďal­ších 747 po­zí­cií v ob­las­ti mes­ta Seatt­le. Ide o dru­hú vl­nu pre­púš­ťa­nia, keď­že v jú­li fir­ma pre­pus­ti­la 13 tis. pra­cov­ní­kov. Spo­loč­nosť by v nas­le­du­jú­cich de­via­tich me­sia­coch ma­la zru­šiť ďal­ších 2 900 pra­cov­ných miest, aby do­siah­la hra­ni­cu 18 tis. pre­puste­ných za­mes­tnan­cov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter