Comics Salón už tento víkend!

19.-21. sep­tem­ber 2014, Is­tro­po­lis, Tr­nav­ské Mý­to 1, Bra­tis­la­va

Hlav­né mes­to Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa v dňoch 19. až 21. sep­tem­bra opäť zme­ní na ne­poz­na­nie - do ulíc vy­ra­zia fa­nú­ši­ko­via ko­mik­su, ani­me, po­čí­ta­čo­vých hier a ja­pon­skej kul­tú­ry prez­le­če­ní za svo­jich ob­ľú­be­ných hr­di­nov, aby sa v bra­tis­lav­skom Is­tro­po­li­se stret­li na fes­ti­va­loch Co­mics Sa­lón 2014 a Is­tro­CON/Par­CON 2014. Pri­daj­te sa k nim a príď­te sa aj vy po­zrieť na naj­väč­ší stre­doeuróp­sky fes­ti­val ve­no­va­ný ko­mik­su, ani­me, ja­pon­skej kul­tú­re a všet­kým ele­men­tom dob­rej zá­ba­vy.

Pre náv­štev­ní­kov fes­ti­va­lov si or­ga­ni­zá­to­ri aj ten­to rok prip­ra­vi­li tri dni na­bi­té zá­ba­vou. „Už kaž­do­roč­ne je na­ším naj­väč­ším ťa­há­kom kos­tý­mo­vá sú­ťaž Cos­play, do kto­rej sa nám kaž­do­roč­ne hlá­sia de­siat­ky nad­šen­cov. Veľ­kým lá­kad­lom pre čes­ko-slo­ven­ský fan­dom fan­tas­tic­kej li­te­ra­tú­ry je fes­ti­val Par­CON, kto­rý ten­to rok do Is­tro­po­li­su pri­ne­sie špič­ku slo­ven­skej a čes­kej tvor­by. Sa­moz­jre­me aj ten­to rok sme si prip­ra­vi­li de­siat­ky pred­ná­šok, wor­ksho­pov a množ­stvo za­ují­ma­vých on­li­ne aj sto­lo­vých hier. Pries­tor opäť dos­ta­nú naj­zná­mej­ší 'youtu­be­ri', fil­mo­vé tr­há­ky aj di­va­del­né pred­sta­ve­nie ochot­níc­ke­ho zos­ku­pe­nia Tha­lia Ve­ra s ús­peš­nou pa­ró­dio-ko­mé­diou: Un­der a Black Flag," ho­vo­rí or­ga­ni­zá­tor fes­ti­va­lu Ró­bert Žit­tňan.

Ak­tuál­ny roč­ník oboch fes­ti­va­lov opäť or­ga­ni­zu­je ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia OZ Ani­meC­rew, v spo­lup­rá­ci s Ja­pon­ským Veľ­vys­la­nec­tvom a ďal­ší­mi par­tner­mi, za úče­lom prib­lí­že­nia fe­no­mé­nu tej­to pop­kul­tú­ry šir­šie­mu pub­li­ku na Slo­ven­sku. Pred­chá­dza­jú­ci roč­ník fes­ti­va­lu poc­ti­lo svo­jou náv­šte­vou vy­še 12-ti­síc náv­štev­ní­kov.

Cie­ľom Is­tro­CO­Nu i Co­mics Sa­ló­nu je pos­kyt­núť edu­ká­ciu, prib­lí­žiť fe­no­mén pop­kul­tú­ry a po­núk­nuť tvo­ri­vú al­ter­na­tí­vu trá­ve­nia voľ­né­ho ča­su. Zá­ro­veň vy­tvá­ra pries­tor pre se­ba­reali­zá­ciu a pre­zen­to­va­nie prác ta­len­to­va­ných vý­tvar­ní­kov, co­mic­so­vých tvor­cov či spi­so­va­te­ľov, kto­rých ta­kým­to spô­so­bom ak­tív­ne pod­po­ru­je.

Prog­ram - CO­MICS SALÓN 2014:

Co­mics Sa­lón 2014 je 11. roč­ník me­dzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu co­mic­su, ani­me, ja­pon­skej kul­tú­ry, po­čí­ta­čo­vých hier a všet­kých ele­men­tov dob­rej zá­ba­vy.

V prie­be­hu 3 dní sa bu­de pa­ra­lel­ne v de­via­tich sá­lach od­oh­rá­vať rôz­no­ro­dý prog­ram, kto­rý sa čle­ne­ní pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu na: Co­mics, Ani­me, Man­gu, Ja­pon­sko, Ko­rea a Hry. Ne­bu­de chý­bať ani pú­ta­vý sprie­vod­ný prog­ram.

Me­dzi hlav­né sprie­vod­né prog­ra­my pat­rí sú­ťaž o naj­lep­šie kres­le­né di­elo v ka­te­gó­riách Co­mics & Man­ga, Fa­nArt či Ori­gi­nal Art. Ďalej bu­de pre­bie­hať sú­ťaž s náz­vom Cos­play - sú­ťa­žiť sa bu­de o naj­lep­ší kos­tým hr­di­nu z ob­ľú­be­ných fil­mov, hier ale­bo ani­me a na zá­ver sa bu­de hľa­dať naj­lep­ší Ani­me-Ka­rao­ke spe­vák.

Náv­štev­ní­ci sa tak­tiež mô­žu te­šiť na naj­nov­šie fil­mo­vé tr­há­ky: The Ama­zing Spi­der­man 2, The LE­GO Mo­vie, Ho­bit 2, Gra­vi­tá­cia, 300: Vzos­tup Im­pé­ria či slo­ven­ský film So­cia­lis­tic­ký Zom­bi Mord. Ko­rea sa­lón po­núk­ne Kpop dis­ko­té­ku a ob­ľú­be­ný ta­neč­ný showca­se di­ev­čen­ských sku­pín, kto­rý po­te­ší všet­ky zmys­ly. Ja­pon­ská kul­tú­ra sa vám pred­sta­ví rôz­ny­mi za­ují­ma­vý­mi pred­náš­ka­mi z rôz­nych ob­las­tí ja­pon­ské­ho ži­vo­ta.

Her­ná sek­cia po­nú­ka ten­to rok opäť nos­tal­gic­kú Ret­ro ga­ming sek­ciu, kde pred­sta­ví­me her­né kon­zo­ly a hry z 80. a 90. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia.

Chý­bať sa­moz­rej­me ne­bu­dú ani tur­na­je v PC a kon­zo­lo­vých hrách.

Prog­ram - Is­tro­CON/Par­CON 2014:

Is­tro­CON 2014 je 27. roč­ník me­dzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu fil­mov, sci­fi, fan­ta­sy, ho­ro­ru, lar­pov a spo­lo­čen­ských hier.

Par­CON 2014 je 32. roč­ník naj­väč­šie­ho pu­tov­né­ho rep­re­zen­ta­tív­ne­ho ná­rod­né­ho co­nu čes­ko-slo­ven­ské­ho fan­do­mu fan­tas­ti­ky.

V prie­be­hu 3 dní sa bu­de pa­ra­lel­ne v sied­mich sá­lach od­oh­rá­vať rôz­no­ro­dý prog­ram, kto­rý sa čle­ne­ní pod­ľa jed­not­li­vých sek­cií fes­ti­va­lu na: Fil­my, Sci­fi, Fan­ta­sy, Ho­ror, Fan­tá­ziu, Spo­lo­čen­ské kar­to­vé a sto­lo­vé hry, LAR­Py a ča­jov­ňu. Fes­ti­val Is­tro­CON 2014 ten­to rok na­vy­še hos­tí Par­CON 2014 - naj­väč­ší pu­tov­ný rep­re­zen­ta­tív­ny ná­rod­ný con pre čes­ko-slo­ven­ský fan­dom fan­tas­ti­ky.

Hlav­ným ťa­há­kom Par­CO­Nu 2014 bu­de vy­hlá­se­nie cien Kar­la Čap­ka, rov­na­ko ako ďal­ších oce­ne­ní z fan­do­mu. Te­šiť sa mô­že­te na krs­ty kni­žiek Po­vied­ka Is­tro­co­nu, Ve­ža el­fov, re-pre an­to­ló­gie "My jsme vám to říka­li" a Do­ty­ky bu­dúc­nos­ti. Na náv­štev­ní­kov ča­ká aj wor­kshop s Jo­ze­fom Ža­rnayom: Ves­mír a ves­mí­ra­nia v slo­ven­skej fan­tas­ti­ke.

Is­tro­CON po­nú­ka bo­ha­tý prog­ram v sek­ciách Ani­me Sa­lón, Sci-Fi a Fan­ta­sy sa­lón. Te­šiť sa mô­že­te na ani­me fil­my, Stan­dup Co­me­dy v po­da­ní Mar­ti­na Ha­ta­lu a Ma­te­ja Kub­ric­zké­ho, čí­tač­ku Ško­ri­cov­ník a je­ho svet v po­da­ní Mar­ti­na Ju­rí­ka a Mi­cha­la Rú­žič­ku a ďal­šie. Te­šiť sa mô­že­te aj na krst kníh vzda­va­teľ­stviev Ar­tis Om­nis a Hyd­ra, pred­náš­ku od Fran­tiš­ky Vr­ben­skej či kvíz Poz­náš Ze­mep­lo­chu?

Z kar­to­vých hier ne­bu­de chý­bať tur­naj MTG,Yu-Gi-Oh aWorld of Warcraft.

Náj­de­te tu aj pries­tor pre voľ­né hra­nie kar­to­vých hier Ma­gic: The Gat­he­ring, Vam­pi­re,YuGiOh,Po­ké­mon atď., s mož­nos­ťou nau­čiť sa ich i ak­tív­ne hrať.

Náv­štev­ní­ci si bu­dú môcť od­dých­nuť v prí­jem­nom pros­tre­dí ča­jov­ne, v reš­tau­rá­cii ale­bo v ba­re.

De­tai­ly:

Co­mics Sa­lón 2014 a Is­tro­CON/Par­CON 2014 sa us­ku­toč­nia v dňoch 19. až 21. sep­tem­bra 2014 v pries­to­roch Is­tro­po­li­su - Dom Od­bo­rov, Tr­nav­ské Mý­to v Bra­tis­la­ve. Za­čí­na sa v pia­tok (19.9) od 13:00 a skon­čí sa v ne­de­ľu (21.9) o 17:00.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter