V Číne majú na chodníku zvláštny pruh pre používateľov mobilov

V čín­skom mes­te Čchung-čchin­gu vy­tvo­ri­li na chod­ní­ku oso­bit­ný pruh pre pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných te­le­fó­nov, kto­rí sú príl­iš poh­rú­že­ní do čí­ta­nia či pí­sa­nia správ, a tak ne­mô­žu sle­do­vať, ka­diaľ krá­ča­jú.

No pod­ľa Nung Čcheng, pred­sta­vi­teľ­ky spo­loč­nos­ti Meixin, kto­rá spra­vu­je da­nú ob­lasť mes­ta, je v tom aj sna­ha upo­zor­niť ľu­dí, že príl­iš­né za­uja­tie mo­bi­lom pri chô­dzi po uli­ci mô­že viesť k ne­bez­peč­ným ko­lí­ziám nap­rík­lad so star­ší­mi ľuď­mi či deť­mi.

Meixin vy­zna­čil na 50-met­ro­vom úse­ku chod­ní­ka dva pru­hy - v jed­nom je za­ká­za­né pou­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov, v dru­hom je po­vo­le­né „na vlas­tné ne­bez­pe­čen­stvo".

Ná­pad bol in­špi­ro­va­ný po­dob­ným úse­kom chod­ní­ka vo Was­hin­gto­ne, kto­rý v jú­li vy­tvo­ri­la te­le­ví­zia Na­tio­nal Geog­rap­hic v rám­ci skú­ma­nia sprá­va­nia ľu­dí.

„Tí, kto­rí pou­ží­va­jú svo­je mo­bil­né te­le­fó­ny, sa­moz­rej­me, ned­ba­jú o znač­ky na chod­ní­ku," po­ve­da­la Nung Čcheng, „pre­to­že ich vô­bec nev­ní­ma­jú."

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter